install.php

IDen-USleszekphpbb3plphpbbpl
FORUMS_FIRST_CATEGORYYour first categoryTwoje pierwsze forum typu „Kategoria”Twoja pierwsza kategoriaTwoja pierwsza kategoria
SHOW_DIFF_NOT_MODIFIEDShow differencesWyświetl różniceWyświetl różnicePokaż różnice
SEARCH_INDEX_UNCONVERTED_EXPLAINYour old search index was not converted. Searching will always yield an empty result. To create a new search index go to the Administration Control Panel, select Maintenance and then choose Search index from the submenu.Stary indeks wyszukiwania nie został skonwertowany. Wyszukiwanie będzie zawsze zwracać pusty rezultat. Aby stworzyć nowy indeks wyszukiwania, proszę przejść do panelu administracji, wybrać „Konserwacja” i następnie „Indeksowanie wyszukiwania”.Indeks wyszukiwarki ze starego forum nie został przekonwertowany. Wyszukiwanie zawsze będzie zwracać pusty rezultat. Aby utworzyć nowy indeks wyszukiwarki, idź do Panelu Administracyjnego, wybierz kartę <span style="text-transform: uppercase;">Konserwacja</span>, a następnie kliknij na Indeks wyszukiwarki.Twój stary indeks wyszukiwarki nie został przekonwertowany. Wyszukiwanie zawsze zwróci pusty wynik. By utworzyć nowy indeks wyszukiwarki wejdź do Panelu Administracji, wybierz Konserwacja, a następnie wybierz Indeks wyszukiwania z menu.
DEFAULT_LANGDefault board languageDomyślny język witrynyDomyślny język forumDomyślny język Forum
COLLECTED_INFORMATIONFile informationInformacje o plikachInformacje o plikachInformacje o zebranych plikach
CACHE_STORE_EXPLAINThe physical location where data is cached, filesystem is preferred.Fizyczne położenie katalogu bufora – preferowany katalog witryny.Fizyczne położenie katalogu cache, preferowany system plików.Fizyczne położenie katalogu cache, preferowany system plików.
TESTS_FAILEDTests failedTesty niezaliczoneTesty niezaliczoneTesty oblane
INST_ERR_DB_FORUM_PATHThe database file specified is within your board directory tree. You should put this file in a non web-accessible location.Podany plik bazy danych znajduje się wewnątrz katalogu głównego witryny. Należy umieścić go w miejscu niedostępnym przez Internet.Podany plik bazy danych jest wewnątrz katalogu z Twoim forum. Powinieneś umieścić go w miejscu niedostępnym przez Internet.Plik bazy danych znajduje się w drzewie katalogu Twojego forum. Powinieneś umieścić go w katalogu niedostępnym z internetu.
VERIFY_OPTIONSVerifying conversion optionsWeryfikowanie opcji konwersjiWeryfikacja opcji konwersjiSprawdzanie opcji konwersji
FILES_CONFLICT_EXPLAINThe following files are modified and do not represent the original files from the old version. phpBB determined that these files create conflicts if they are tried to be merged. Please investigate the conflicts and try to manually resolve them or continue the update choosing the preferred merging method. If you resolve the conflicts manually check the files again after you modified them. You are also able to choose between the preferred merge method for every file. The first one will result in a file where the conflicting lines from your old file will be lost, the other one will result in losing the changes from the newer file.Poniższe pliki zostały zmodyfikowane i nie obrazują oryginalnych plików starej wersji. Próba ich połączenia może powodować konflikty. Proszę sprawdzić, jakie to są konflikty i spróbować je rozwiązać ręcznie lub kontynuować aktualizację wybierając preferowaną metodę połączenia. Po ręcznym rozwiązaniu konfliktów poprzez modyfikację plików, proszę je ponownie sprawdzić. Dla każdego pliku można wybrać inną, z preferowanych metod połączenia. Pierwsza metoda spowoduje usunięcie ze starego pliku wierszy powodujących konflikt, druga – usunięcie zmian wprowadzonych w nowej wersji pliku.Poniższe pliki zostały zmodyfikowane i nie ma możliwości połączenia zmian. Sprawdź, jakie to są konflikty i spróbuj je ręcznie rozwiązać lub kontynuuj aktualizację wybierając jedną z możliwości. Pierwsza opcja spowoduje, że linie powodujące konflikt zostaną usunięte. Druga spowoduje utracenie zmian wprowadzonych w nowej wersji pliku. Jeśli rozwiążesz konflikty ręcznie, sprawdż pliki ponownie po zmodyfikowaniu ich.Poniższe pliki zostały zmodyfikowane i nie ma możliwości połączenia zmian. Sprawdź jakie to są konflikty i spróbuj je ręcznie rozwiązać lub kontynuuj aktualizację wybierając jedną z preferowanych metod łączenia. Jeśli rozwiążesz konflikty ręcznie sprawdź pliki ponownie po zmodyfikowaniu ich. Masz także możliwość wyboru pomiędzy preferowanymi metodami łączenia dla każdego pliku. Pierwsza opcja spowoduje, że linie powodujące konflikt zostaną usunięte. Druga spowoduje utracenie zmian wprowadzonych w nowej wersji pliku.
AUTHOR_NOTESAuthor notes<br />» %sInformacje o autorze<br />» %sInformacje od autora<br />» %sNotatki autora<br />» %s
DB_ERR_SELECTError while running <code>SELECT</code> query.Błąd w czasie uruchamiania zapytania <code>SELECT</code>.Błąd w czasie odczytywania danych.Błąd podczas uruchamiania zapytania <code>SELECT</code>
UPDATE_SUCCESSUpdate was successfulAktualizacja została zakończonaAktualizacja została zakończonaAktualizacja zakończona pomyślnie
LINE_ADDEDAddedDodanyDodanaDodane
FILES_CONFLICTConflict filesKonflikty w plikachKonflikty w plikachKonflikt plików
SMILIES_COOLCoolWspanialeCoolFajny
CONTINUE_UPDATEContinue update nowKontynuuj aktualizacjęKontynuuj aktualizacjęKontynuuj aktualizację teraz
FINAL_STEPProcess final stepPrzetwarzanie ostatniego etapuUruchom ostatni krokOstatni krok.
NO_UPDATE_FILES_EXPLAINThe following files are new or modified but the directory they normally reside in could not be found on your installation. If this list contains files to other directories than language/ or styles/ than you may have modified your directory structure and the update may be incomplete.Następujące pliki są nowe lub zmodyfikowane, ale w tej instalacji phpBB nie można znaleźć katalogu, w którym normalnie się one znajdują. Jeśli lista zawiera pliki znajdujące się w innych katalogach niż „language/” lub „styles/”, oznacza to, że została zmieniona struktura katalogów i aktualizacja może być niekompletna.Poniższe pliki są nowe lub zmodyfikowane, ale katalog w których one normalnie się znajdują nie istnieje w Twojej instalacji phpBB3. Jeśli lista zawiera pliki w innych katalogach niż language/ i styles/, oznacza to, że mogłeś zmodyfikować swoją strukturę katalogów i aktualizacja może nie być pełna.Poniższe pliki są nowe lub zmodyfikowane, ale nie znaleziono katalogów, w których powinny się znajdować. Jeśli ta lista zawiera pliki z innych katalogów niż language/ lub styles/, być może struktura katalogów uległa zmianie, co może skutkować niekompletną aktualizacją.
COLLIDING_USERNAMES_FOUNDColliding usernames were found on your old board. In order to complete the conversion please delete or rename these users so that there is only one user on your old board for each clean username.Na starej witrynie znaleziono kolidujące ze sobą nazwy użytkowników. Aby kontynuować konwersję, proszę usunąć tych użytkowników lub zmienić ich nazwy, tak aby każdy użytkownik miał inną nazwę.Na Twoim poprzednim forum znaleziono kolidujące loginy. Żeby kontynuować konwersję, usuń lub zmień nazwę tych kont, aby na każdy oczyszczony login przypadał tylko jeden użytkownik.Kolidujące nazwy użytkowników zostały znalezione na Twoim starym Forum. Proszę usunąć lub zmienić nicki tak, by była tylko jedna nazwa dla każdej czystej nazwy użytkownika. Działania te umożliwią zakończenie konwersji.
REPORT_SPAMThe reported post has the only purpose to advertise for a website or another product.Post zawiera reklamy strony internetowej lub innych produktów.Post zawiera spam.Raportowany post reklamuje stronę www lub inny produkt.
STAGE_ADMINISTRATORAdministrator detailsAdministratorAdministratorSzczegóły administratora
FILE_USEDInformation used fromInformacja pobrana zUżywane informacje są zUżywane informacje są z
MERGING_FILES_EXPLAINCurrently collecting final file changes.<br /><br />Please wait until phpBB has completed all operations on changed files.Zbieranie zmian w plikach…<br /><br />Proszę czekać, aż phpBB zakończy wszystkie operacje na zmienionych plikach.Trwa zbieranie ostatecznych zmian w plikach.<br /><br />Poczekaj, aż phpBB3 ukończy wszystkie operacje na zmienionych plikach.Przetwarzanie ostatecznych zmian w plikach.<br /><br />Proszę czekać, aż phpBB ukończy wszystkie operacje na zmienionych plikach.
PHP_OPTIONAL_MODULEOptional modulesOpcjonalne modułyDodatkowe modułyDodatkowe moduły
PREFIX_FOUNDA scan of your tables has shown a valid installation using <strong>%s</strong> as table prefix.Test tabel wykazał prawidłową instalację używającą w nazwach tabel prefiks <strong>%s</strong>.Skan Twoich tabel wykazał prawidłową instalację używającą prefiksu <strong>%s</strong> w nazwach tabel.Sprawdzanie Twoich tabel wykazało złą instalację używającą <strong>%s</strong> jako prefiksu tabel.
UPDATE_DB_SUCCESSDatabase update was successful.Baza danych została zaktualizowana.Aktualizacja bazy danych została zakończona.Aktualizacja bazy danych zakończona pomyślnie.
FORUM_ADDRESSBoard addressAdres witrynyAdres forumAdres forum
RUN_DATABASE_SCRIPTUpdate my database nowZaktualizuj bazę danychZaktualizuj moją bazę danychZaktualizuj moją bazę danych
DIFF_UNIFIEDUnified diffPorównanie jednoliteUjednolicony diffZłączony plik diff
UPDATE_FILESUpdate filesAktualizuj plikiZaktualizuj plikiAktualizuj pliki
INST_ERRInstallation errorBłąd instalacjiBłąd w instalacjiBłąd instalacji
CONV_ERROR_NO_UPLOAD_DIRNote to developer: you must specify $convertor[\Informacja dla dewelopera: Trzeba podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\
VERSION_UP_TO_DATEYour installation is up to date, no updates are available for your version of phpBB. You may want to continue anyway to perform a file validity check.To jest najnowsza wersja skryptu phpBB. Nie ma aktualizacji dla tej wersji, mimo to można kontynuować proces, aby sprawdzić poprawność plików.Twoja instalacja phpBB jest aktualna. Mimo to możesz kontynuować, aby sprawdzić, czy pliki są poprawne.Twoja instalacja jest aktualna, nie ma dostępnych uaktualnień dla Twej wersji phpBB. Mimo to możesz kontynuować, aby sprawdzić czy pliki są poprawne.
INST_ERR_DB_NO_MYSQLIThe version of MySQL installed on this machine is incompatible with the “MySQL with MySQLi Extension” option you have selected. Please try the “MySQL” option instead.Wersja MySQL zainstalowana na tym serwerze nie jest kompatybilna z wybraną opcją „MySQL z rozszerzeniem MySQLi”. Proszę spróbować użyć opcji „MySQL”.Wersja MySQL zainstalowana na tym serwerze nie jest kompatybilna z wybraną przez Ciebie opcją „MySQL z rozrzeżeniem MySQLi”. Spróbuj użyć opcji „MySQL”.Wersja MySQL zainstalowana na tym komputerze jest niekompatybilna z zaznaczoną przez Ciebie opcją "MySQL with MySQLi Extension”. Proszę zamiast tego zaznaczyć opcję “MySQL”.
MERGE_SELECT_ERRORConflicting file merge modes are not correctly selected.Wybrano nieprawidłowe metody łączenia plików, w których występują konflikty.Metoda łączenia zmian w plikach z konfliktami nie została prawidłowo wybrana.Metoda łączenia zmian w plikach z konfliktami nie została prawidłowo wybrana.
NOT_UNDERSTANDCould not understand %s #%d, table %s (“%s”)Nie można zrozumieć %s #%d, tabela %s („%s”).Nie można zrozumieć %s #%d, tabela %s („%s”).Nie można zrozumieć %s #%d, tabela %s("%s")
NUMBER_OF_FILES_COLLECTEDCurrently differences of %1$d of %2$d files have been checked.<br />Please wait until all files are checked.Sprawdzono %1$d z %2$d plików.<br />Proszę czekać do zakończenia operacji.Dotychczas sprawdzono różnice w %1$d plikach (z %2$d łącznie).<br />Poczekaj, aż sprawdzanie plików zostanie zakończone.Obecnie sprawdzono różnice %1$d z %2$d plików.<br />Proszę poczekać, aż wszystkie pliki zostaną sprawdzone.
STAGE_VERSION_CHECKVersion checkSprawdzanie wersjiSprawdzanie wersjiSprawdzenie wersji
RESULTResultRezultatRezultatWynik
CHANGE_CLEAN_NAMESThe method used to make sure a username is not used by multiple users has been changed. There are some users which have the same name when compared with the new method. You have to delete or rename these users to make sure that each name is only used by one user before you can proceed.Metoda używana do sprawdzenia czy nazwa użytkownika nie jest używana przez kilku użytkowników została zmieniona. Wykonując porównanie wg nowej metody, znaleziono kilku użytkowników mających tą samą nazwę. Przed dalszą kontynuacją, należy usunąć tych użytkowników lub zmienić ich nazwy, tak aby się nie powtarzały.Sposób upewnienia się, że nazwa użytkownika nie jest używana przez kilku użytkowników, został zmieniony. Znaleziono kilku użytkowników mających wg nowej metody tę samą nazwę. Musisz ich usunąć lub zmienić ich nazwy, aby upewnić się, że każda nazwa jest używana tylko przez jednego użytkownika, zanim będziesz mógł przejść dalej.Zmieniona została metoda sprawdzania, czy ta sama nazwa użytkownika nie jest używana przez kilku użytkowników. Sprawdzając nową metodą, okazuje się, że część użytkowników ma identyczne loginy. Aby kontynuować, musisz usunąć lub zmienić nazwy tych użytkowników, aby upewnić się, że każda nazwa jest wykorzystywana jedynie raz.
SOME_QUERIES_FAILEDSome queries failed, the statements and errors are listing below.Część zapytań SQL nie została wykonana. Informacje i błędy znajdują się poniżej.Część poleceń SQL nie zadziałała, informacje o błędach znajdują się poniżej.Część zapytań nie została wykonana, poniżej wyświetlone są komunikaty błędów.
CONV_ERR_FATALFatal conversion errorBłąd krytyczny konwersjiFatalny błąd konwersjiPoważny błąd kowersji
DB_ERR_LASTError while processing <var>query_last</var>.Błąd w czasie przetwarzania <var>query_last</var>.Błąd w czasie wykonywania <var>query_last</var>.Błąd w czasie <var>query_last</var>
DELETE_USER_REMOVEDelete user and remove postsUsuń użytkownika i jego postyUsuń użytkownika i jego postyUsuwa użytkownika i posty
FILES_NEW_EXPLAINThe following files currently do not exist within your installation. These files will be added to your installation.Poniższe pliki nie istnieją w zainstalowanej wersji phpBB. Pliki te zostaną dodane do instalacji.Poniższe pliki nie istnieją w Twojej instalacji phpBB3 i zostaną do niej dodane.Następujące pliki obecnie nie istnieją w Twojej instalacji i będą one do niej dodane.
SMILIES_RAZZRazzPokazuje językPokazuje językDrwi
CHECK_FILES_UP_TO_DATEAccording to your database your version is up to date. You may want to proceed with the file check to make sure all files are really up to date with the latest phpBB version.Dane zapisane w bazie danych wskazują, że jest zainstalowana aktualna wersja. Aby upewnić się, że wszystkie pliki są identyczne z plikami najnowszej wersji phpBB możesz uruchomić porównywanie plików.Według Twojej bazy danych Twoja wersja jest aktualna. Możesz uruchomić porównywanie plików, aby być pewnym, że wszystkie pliki są naprawdę identyczne z plikami najnowszej wersji phpBB3.Według Twojej bazy danych Twoja wersja jest aktualna. Możesz uruchomić porównywanie plików, aby upewnić się że wszystkie pliki są naprawdę uaktualnione do najnowszej wersji phpBB3.
INCOMPATIBLE_UPDATE_FILESThe update files found are incompatible with your installed version. Your installed version is %1$s and the update file is for updating phpBB %2$s to %3$s.Pliki aktualizacyjne są niekompatybilne z zainstalowaną wersją. Zainstalowana wersja to %1$s, a pliki aktualizacyjne aktualizują phpBB %2$s do wersji %3$s.Znalezione pliki aktualizacyjne nie są kompatybilne z wersją Twojej instalacji. Zainstalowana wersja to %1$s, pliki aktualizacyjne aktualizują phpBB z wersji %2$s do wersji %3$s.Znalezione pliki aktualizacji są niekompatybilne z Twoja aktualną wersją. Twoja aktualna wersje to %1$s, a wersja aktualizacji jest do aktualizacji phpBB %2$s do %3$s.
FORUM_ADDRESS_EXPLAINThis is the URL of your former board, for example <samp>http://www.example.com/phpBB2/</samp>. If an address is entered here and not left empty every instance of this address will be replaced by your new board address within messages, private messages and signatures.To jest adres URL poprzedniej witryny. Np. <samp>http://www.example.com/phpBB2/</samp>. Jeśli adres jest wprowadzony tutaj i nie pozostawiono pustego każdego wystąpienia tego adresu, będzie on zastąpiony w postach, prywatnych wiadomościach oraz podpisach przez adres nowej witryny.To jest adres WWW Twojego poprzedniego forum, na przykład <samp>http://www.example.com/phpBB2/</samp>. Jeśli wpisałeś tu adres i nie pozostawiłeś pustego każdego wystąpienia tego adresu, będzie on zastąpiony przez adres Twojego nowego forum w postach, prywatnych wiadomościach oraz podpisach.To jest adres WWW Twojego poprzedniego forum, na przykład <samp>http://www.example.com/phpBB2/</samp>. Jeśli wpisałeś tu adres i nie pozostawiłeś pustego, każde wystąpienie tego adresu, będzie zastąpione przez adres Twojego nowego forum w postach, prywatnych wiadomościach oraz podpisach.
DIFF_RAWRaw unified diffPorównanie jednolite, nieprzetworzoneUjednolicony, surowy diffZłączony surowy plik diff
WRITABLEWritableZapisywalnyZapisywalnyZapisywalne
WRONG_INFO_FILE_FORMATWrong info file formatNiewłaściwy format pliku z informacjamiNiewłaściwy format pliku z informacjamiNieprawidłowy format pliku
SYNC_TOPICSStarting to synchronise topicsRozpoczynanie synchronizacji tematówRozpoczynajnie synchronizacji wątkówRozpoczynanie synchronizowania tematów
CONV_ERROR_FORUM_ACCESSUnable to get forum access information.Nie można uzyskać informacji o dostępie do forów.Nie można uzyskać informacji o dostępie do działów.Nie można pobrać danych o zezwoleniach dostępu.
COLLIDING_CLEAN_USERNAME<strong>%s</strong> is the clean username for:<strong>%s</strong> to czysta nazwa użytkownika:<strong>%s</strong> to czysty login:<strong>%s</strong> to czysta nazwa użytkownika dla:
INST_ERR_USER_TOO_LONGThe username you entered is too long. The maximum length is 20 characters.Wprowadzony login jest za długi. Maksymalna długość to 20 znaków.Wpisany login jest za długi. Maksymalna długość to 20 znaków.Twoja nazwa użytkownika jest za długa. Maksymalna długość to 20 znaków.
DOWNLOAD_CONFLICTSDownload conflicts for this fileBłędy pobierania tego plikuPobierz plik z konfliktamiPobierz konflikty
NO_TABLES_FOUNDNo tables found.Nie znaleziono żadnych tabel.Nie znaleziono żadnych tabel.Nie znaleziono tabel.
CONV_ERROR_CONFIG_EMPTYThere is no configuration information available for the conversion.Nie ma dostępnych informacji konfiguracyjnych dla konwersji.Nie istnieją żadne konfiguracyjne informacje, które można przekonwertować.Nie ma dostępnej, informacji konfiguracyjnej dla tej konwersji.
MAKE_FOLDERS_WRITABLEPlease make sure that these folders exist and are writable by the webserver then try again:<br />»<strong>%s</strong>.Proszę sprawdzić, czy te katalogi istnieją i nie są zabezpieczone przed zapisem, a następnie spróbować ponownie:<br />»<strong>%s</strong>.Upewnij się, że te foldery istnieją i są zapisywalne przez serwer, a potem spróbuj ponownie:<br />»<strong>%s</strong>Upewnij się, że te katalogi istnieją i posiadają możliwości zapisu ze strony serwera, a następnie spróbuj ponownie:<br />»<strong>%s</strong>.
INSTALL_NEXT_FAILSome tests failed and you should correct these problems before proceeding to the next stage. Failure to do so may result in an incomplete installation.Niektóre testy zakończyły się niepowodzeniem i bezwzględnie, należy skorygować występujące problemy przed przejściem do następnego etapu. Niewykonanie tego może spowodować niekompletną instalacją.Niektóre parametry są niepoprawne, musisz je poprawić, zanim przejdziesz do następnego etapu. Zignorowanie tego ostrzeżenia może zakończyć się niekompletną instalacją.Niektóre testy nie powiodły sie, należy usunąć przyczynę niepowodzenia przed przejściem do następnego etapu. Występujące usterki mogą być przyczyną niekompletnej instalacji.
FTP_CONFIG_EXPLAINphpBB has detected the presence of the FTP module on this server. You may attempt to install your config.php via this if you wish. You will need to supply the information listed below. Remember your username and password are those to your server! (ask your hosting provider for details if you are unsure what these are).Na tym serwerze wykryto moduł FTP. Można tą drogą spróbować zainstalować plik config.php. W tym celu należy uzupełnić poniższe pola. Zapamiętaj nazwę użytkownika i hasło do tego serwera! Więcej informacji możesz uzyskać od swojego dostawcy usługi hostingowej.phpBB wykrył na serwerze moduł FTP. Możesz spróbować automatycznie zainstalować plik config.php. W tym celu musisz uzupełnić poniższe pola.phpBB wykrył na serwerze moduł FTP. Możesz spróbować automatycznie zainstalować plik config.php. Musisz podać informacje zamieszczone poniżej. Zapamiętaj Twoją nazwę użytkownika i hasło, są one do Twojego serwera! (spytaj administratora hostingu jeśli nie jesteś ich pewien)
DELETE_USER_RETAINDelete user but keep postsUsuń użytkownika, ale pozostaw jego postyUsuń użytkownika, ale zatrzymaj jego postyUsuwa użytkownika ale pozostawia posty
BLANK_PREFIX_FOUNDA scan of your tables has shown a valid installation using no table prefix.Test tabel wykazał prawidłową instalację nieużywającą prefiksów w nazwach tabel.Skan Twoich tabel wykazał prawidłową instalację nie używającą prefiksów w nazwach tabel.Skan Twoich tabel wykazał prawidłową instalację bez prefiksów w nazwach tabel.
CONV_ERROR_COULD_NOT_READUnable to access/read “%s”.Nie można otworzyć/przeczytać „%s”.Nie można otworzyć/przeczytać „%s”.Nie można uzyskać dostępu/odczytać "%s".
PHP_REGISTER_GLOBALS_EXPLAINphpBB will still run if this setting is enabled, but if possible, it is recommended that register_globals is disabled on your PHP install for security reasons.phpBB będzie działać, jeśli ta funkcja jest włączona, ale jeśli to możliwe, z powodów bezpieczeństwa, zaleca się funkcję „register_globals” wyłączyć.phpBB będzie działać nawet jeśli to ustawienie jest włączone, ale jeśli to możliwe, to powinno zostać wyłączone, ponieważ jest luką bezpieczeństwa.phpBB zadziała jeśli to ustawienie jest włączone, ale zalecane jest, by funkcja register_globals była wyłączona z powodów bezpieczeństwa.
CONV_OPTIONS_BODYThis page collects the data required to access the source board. Enter the database details of your former board; the converter will not change anything in the database given below. The source board should be disabled to allow a consistent conversion.Ta strona zbiera dane wymagane do dostępu do źródłowej witryny. Proszę podać informacje o bazie danych twojej poprzedniej witryny. Konwerter nie zmieni niczego w podanej poniżej bazie danych. Źródłowa witryna powinna być wyłączona, aby umożliwić spójną konwersję.Ta strona zbiera dane wymagane do dostępu do źródłowego forum. Podaj szczegóły bazy danych Twojego poprzedniego forum; konwerter nie zmieni niczego w podanej niżej bazie danych. Żródłowe forum powinno być zablokowane aby umożliwić konsekwentną konwersję.Ta strona gromadzi dane wymagane do dostępu do forum, które chcesz skonwertować. Wprowadź informacje niezbędne do połączenia się z bazą danych starego forum. Nie zostanie w niej nic zmienione. Konwertowane forum powinno zostać wyłączone w celu zapewnienia spójności konwersji.
ADMIN_CONFIGAdministrator configurationUstawienia administratoraUstawienia administratoraKonfiguracja administratora
FTP_CONFIGTransfer config by FTPPrześlij plik konfiguracyjny przez FTPPrześlij plik config.php przez FTPPrześlij konfigurację przez FTP
MBSTRING_HTTP_OUTPUT_EXPLAIN<var>mbstring.http_output</var> must be set to <samp>pass</samp>.<var>mbstring.http_output</var> musi być ustawione na <samp>pass</samp>.<var>mbstring.http_output</var> musi być ustawione na „pass”.<var>mbstring.http_output</var> musi być ustawione na <samp>pass</samp>
OLD_UPDATE_FILESUpdate files are out of date. The update files found are for updating from phpBB %1$s to phpBB %2$s but the latest version of phpBB is %3$s.Pliki aktualizacyjne są nieaktualne. Pliki te służą do aktualizacji phpBB %1$s do wersji %2$s, a najnowsza wersja phpBB to %3$s.Pliki aktualizacyjne nie są aktualne. Znalezione pliki aktualizują phpBB z wersji %1$s do wersji %2$s, ale najnowsza wersja phpBB to %3$s.Pliki aktualizacyjne są nieaktualne. Znalezione pliki aktualizacyjne są przeznaczone do aktualizacji z phpBB %1$s do phpBB %2$s, a najnowsza wersja phpBB to %3$s.
NOTICENoticeUwagaUwagaPowiadomienie
INSTALL_NEXTNext stageDalejDalejNastępny etap
SYNC_FORUMSStarting to synchronise forumsRozpoczynanie synchronizacji forówRozpoczynanie synchronizacji działówRozpoczynanie synchronizowania for
UPDATE_REQUIRES_FILEThe updater requires that the following file is present: %sAktualizator wymaga obecności następującego pliku: %sAktualizator wymaga, żeby następujący plik istniał: %sKreator aktualizacji wymaga obecności następującego pliku: %s
CONVERT_COMPLETE_EXPLAINYou have now successfully converted your board to phpBB 3.0. You can now login and <a href="../">access your board</a>. Please ensure that the settings were transferred correctly before enabling your board by deleting the install directory. Remember that help on using phpBB is available online via the <a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/">Documentation</a> and the <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=46">support forums</a>.Witryna została skonwertowana na phpBB 3. Możesz teraz zalogować się i <a href="../">wejść na swoją witrynę</a>. Zanim odblokujesz swoją witrynę usuwając katalog „install/” sprawdź, czy ustawienia zostały skonwertowane prawidłowo. Pomoc możesz uzyskać na stronie internetowej phpBB3 zapoznając się z <a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/">dokumentacją</a> oraz na forum <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=46">pomocy</a>.Udało Ci się przekonwertować Twoje forum na phpBB3. Możesz się teraz zalogować i <a href="../">wejść na swoje forum</a>. Zanim odblokujesz swoje forum, (usuwając katalog install/) upewnij się, że ustawienia zostały skopiowane prawidłowo. Pamiętaj, że pomoc w używaniu phpBB3 możesz uzyskać czytając <a href="http://phpbb3.pl/support/documentation/" rel="external">dokumentację</a> i pytając na forum <a href="http://phpbb3.pl/" rel="external">phpBB3.PL</a>.Pomyślnie skonwertowałeś swoje phpBB do wersji 3.0. Możesz teraz zalogować się i <a href="../">przejrzeć swoje forum</a>. Upewnij się, że ustawiania zostały poprawnie przetransferowane zanim uruchomisz forum poprzez usunięcie katalogu install. Pamiętaj, że pomoc na temat używania phpBB jest dostępna online w <a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/">Podręczniku użytkownika</a> i na <a href="http://www.phpbb.com/phpBB/viewforum.php?f=46">forum wsparcia wersji Beta</a>
CONV_ERROR_GET_CONFIGCould not retrieve your board configuration.Nie można uzyskać informacji o konfiguracji witryny.Nie można uzyskać informacji o konfiguracji Twojego forum.Nie można pobrać konfiguracji Twojego forum.
SHOW_DIFF_MODIFIEDShow merged differencesWyświetl połączone różniceWyświetl połączone różnicePokaż połączone różnice
NO_CONVERT_SPECIFIEDNo convertor specified.Nie wybrano konwertera.Żaden konwerter nie został wybrany.Nieokreślony konwerter
STAGE_FINALFinal stageOstatni etapOstatni krokKońcowy etap
SMILIES_WINKWinkPuszcza okoPuszcza okoMruga
INITIAL_CONFIGBasic configurationKonfiguracja podstawowaPodstawowa konfiguracjaPodstawowa konfiguracja
DB_HOST_EXPLAINDSN stands for Data Source Name and is relevant only for ODBC installs.Jeśli baza jest na tym samym serwerze co i katalog witryny – pozostaw pole puste. DSN (Data Source Name) - logiczna nazwa używana przez ODBC.DSN (Data Source Name) - wymagane tylko dla instalacji ODBC.DSN oznacza Nazwane Źródło Danych i odnosi się jedynie do instalacji ODBC.
UPDATING_DATAUpdating dataAktualizowanie danychAktualizacja danychAktualizowanie danych
DIFF_SEP_EXPLAINCode block used within the updated/new fileKod użyty w zaktualizowanym/nowym plikuKod użyty w zaktualizowanym/nowym plikuBlok kodu użyty wewnątrz zaktualizowanego/nowego pliku
VIEWING_FILE_DIFFViewing file differencesWyświetlanie zmian w plikuWyświetlanie zmian w plikuWyświetlanie różnic w plikach
USER_INACTIVEInactive userNieaktywny użytkownikNieaktywny użytkownikUżytkownik nieaktywny
FILES_REQUIREDFiles and DirectoriesPliki i katalogiPliki i folderyPliki i Katalogi
SMILIES_MADMadWściekłyWściekłySzalony
UPDATE_DATABASE_SCHEMAUpdating database schemaAktualizowanie schematu bazy danychZaktualizuj schemat bazy danychAktualizacja struktury bazy danych
SYNC_TOPIC_IDSynchronising topics from <var>topic_id</var> %1$s to %2$s.Synchronizacja tematów od <var>ID tematu</var> %1$s do %2$s.Synchronizacja wątków o ID od %1$s do %2$sSynchronizowanie tematów od <var>topic_id</var> %1$s do %2$s.
DB_HOSTDatabase server hostname or DSNNazwa serwera bazy danych lub DSNNazwa hosta bazy danych lub DSNNazwa hosta serwera bazy danych lub DSN
MBSTRING_FUNC_OVERLOADFunction overloadingPrzeciążenie funkcjiPrzeciążanie funkcjiPrzeciążenie funkcji
ALL_FILES_UP_TO_DATEAll files are up to date with the latest phpBB version. You should now <a href="../ucp.php?mode=login">login to your board</a> and check if everything is working fine. Do not forget to delete, rename or move your install directory!Wszystkie pliki są zgodne z najnowszą wersją phpBB3. Proszę usunąć, zmienić nazwę lub przenieść katalog „install/”, a następnie <a href="../ucp.php?mode=login">zalogować się</a> na witrynie i sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie.Wszystkie pliki są identyczne z plikami najnowszej wersji phpBB3. Teraz powinieneś <a href="../ucp.php?mode=login">zalogować się</a> i sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Nie zapomnij usunąć, zmienić nazwę lub przesunąć katalog install/!Wszystkie pliki są zgodne z ostatnią wersją phpBB. Możesz teraz <a href="../ucp.php?mode=login">zalogować się do swojego forum</a> i sprawdzić czy wszystko działa bardzo dobrze. Nie zapomnij usunąć, zmienić nazwy lub przesunąć w inne miejsce katalog install!
REQUIREMENTS_TITLEInstallation compatibilityZgodność instalacjiWymagania instalacjiKompatybilność instalacji
LINE_REMOVEDRemovedUsuniętyUsuniętaUsunięty
LINELineWierszLiniaLinia
INST_ERR_DB_NO_ERRORNo error message given.Nie ma informacji o błędach.Nie ma wiadomości o błędach.Bez błędów
REFRESH_PAGE_EXPLAINIf set to yes, the convertor will refresh the page to continue the conversion after having finished a step. If this is your first conversion for testing purposes and to determine any errors in advance, we suggest to set this to No.Włączenie tej funkcji spowoduje, że po zakończeniu każdego kroku, aby kontynuować konwersję, konwerter automatycznie odświeży stronę. Jeśli jest to twoja pierwsza, testowa konwersja wykonywana w celu wyeliminowania w przyszłości błędów, sugerujemy, aby wyłączyć tę funkcję.Jeśli włączone, to po zakończeniu każdego kroku konwerter automatycznie odświeży stronę, aby kontynuować konwersję. Jeżeli to Twoja pierwsza konwersja i chcesz przetestować konwerter, żeby wychwycić wszystkie błędy, powinieneś to wyłączyć.Jeśli ustawione na tak to konwerter odświeży stronę, aby kontynuować konwersję po zakończeniu każdego kroku. Jeżeli to Twoja pierwsza konwersja dla celów testowych, zaleca się zaznaczenie "nie", dla wychwycenia wszystkich błędów.
UPDATE_TOPICS_POSTED_ERRAn error occured while generating topics posted information. You can retry this step in the ACP after the conversion process is completed.W czasie generowania informacji o tematach wystąpił błąd. Po zakończeniu konwersji będzie można powtórzyć ten krok z poziomu panelu administracji.Wystąpił błąd w czasie generowania informacji o napisanych wątkach. Gdy skończysz konwersję, będziesz mógł zsynchronizować te informacje w Panelu Administracyjnym.Wystąpił błąd podczas generowania informacji o napisanych tematach. Możesz powtórzyć ten krok w ACP po zakończeniu konwersji.
MERGE_MODIFICATIONS_OPTIONMerge modificationsDołącz modyfikacjePołącz zmianyPołącz modyfikacje
FILE_ALREADY_UP_TO_DATEFile is already up to date.Ten plik jest aktualny.Plik jest już aktualny.Plik jest już zaktualizowany
INSTALL_INTRO_NEXTTo commence the installation, please press the button below.Aby rozpocząć instalację, proszę nacisnąć znajdujący się poniżej przycisk.Aby rozpocząć instalację, kliknij w poniższy link.Aby rozpocząć instalację, naciśnij przycisk poniżej.
CONV_ERROR_GET_CATEGORIESUnable to get categories.Nie można uzyskać informacji o kategoriach.Nie można uzyskać informacji o kategoriach.Nie można pobrać kategorii.
SMILIES_SHOCKEDShockedZaszokowanyZaszokowanySzok
FILE_DIFF_NOT_ALLOWEDFile not allowed to be diffed.Wykonanie porównania pliku nie jest możliwe.Wykonanie diffu na tym pliku nie jest możliwe.Na pliku nie można wykonać diffu
DEFAULT_INSTALL_POSTThis is an example post in your phpBB3 installation. Everything seems to be working. You may delete this post if you like and continue to set up your board. During the installation process your first category and your first forum are assigned an appropriate set of permissions for the predefined usergroups administrators, bots, global moderators, guests, registered users and registered COPPA users. If you also choose to delete your first category and your first forum, do not forget to assign permissions for all these usergroups for all new categories and forums you create. It is recommended to rename your first category and your first forum and copy permissions from these while creating new categories and forums. Have fun!To jest przykładowy post na tej witrynie phpBB3. Wygląda na to, że wszystko działa prawidłowo. Możesz usunąć, jeśli chcesz, ten post i przystąpić do konfiguracji witryny. Podczas procesu instalacji pierwsze forum otrzymało odpowiedni zestaw uprawnień dla predefiniowanych grup użytkowników – administratorów, botów, globalnych moderatorów, gości, zarejestrowanych użytkowników i zarejestrowanych użytkowników COOPA. Jeśli zamierzasz usunąć pierwsze forum i subforum, nie zapomnij przydzielić uprawnień wszystkim wcześniej wymienionym grupom użytkowników w tworzonych przez ciebie nowych forach i subforach. Zaleca się zmienić nazwę pierwszego forum i subforum i skopiować ich uprawnienia dla nowo tworzonych forów i subforów. Życzymy przyjemnej zabawy z twoją nową witryną phpBB3!Oto przykładowy post w Twojej instalacji phpBB3. Wygląda na to, że wszystko działa. Jeśli chcesz, możesz usunąć ten post i kontynuować konfigurację Twojego forum. W czasie instalacji Twojej pierwszej kategorii i Twojemu pierwszemu działowi przyznano odpowiednie uprawnienia dla predefiniowanych grup - Administratorzy, Boty, Goście, Moderatorzy globalni, Zarejestrowani użytkownicy i Zarejestrowani użytkownicy (COPPA). Jeśli postanowisz usunąć Twoją pierwszą kategorię i Twój pierwszy dział, nie zapomnij później przyznać uprawnień dostępu do wszystkich nowych działów wszystkim tym grupom. Zalecamy po prostu zmienić nazwę Twojej pierwszej kategorii i Twojego pierwszego działu, a potem kopiować z nich uprawnienia przy tworzeniu nowych kategorii i działów. Dobrej zabawy!To jest przykładowy post w Twoim phpBB3. Wszystko wydaje się działać poprawnie. Jeżeli chcesz, możesz skasować tego posta i kontynuować konfigurację Twojego forum. Podczas procesu instalacyjnego odpowiednie zezwolenia dla predefiniowanych grup jak administratorzy, boty, globalni moderatorzy, goście, zarejestrowani użytkownicy i zarejestrowani użytkownicy COPPA są przypisane do Twojej pierwszej kategorii i działu. Jeśli zdecydujesz się skasować Twoją pierwszą kategorię i dział, nie zapomnij przypisać ponownie zezwolenia dla tych wszystkich grup do wszystkich nowych kategorii i działów, które stworzysz. Zalecane jest byś zeedytował Twoją pierwszą kategorie i dział i skopiował zezwolenia przy tworzeniu nowych kategorii i działów. Miłej zabawy !
INSTALL_INTROWelcome to InstallationWitamy w instalatorze phpBB3Witamy w instalatorze phpBB3Witamy w instalacji
COMPLETE_LOGIN_TO_BOARDYou should now <a href="../ucp.php?mode=login">login to your board</a> and check if everything is working fine. Do not forget to delete, rename or move your install directory!Teraz należy <a href="../ucp.php?mode=login">zalogować się</a> i sprawdzić, czy wszystko działa właściwie. Przed zalogowaniem proszę usunąć, zmienić nazwę lub przenieść w inne miejsce katalog „install/”!Teraz powinieneś <a href="../ucp.php?mode=login">się zalogować</a> i sprawdzić, czy wszystko działa właściwie. Nie zapomnij usunąć, zmienić nazwę lub przesunąć katalog install/!<a href="../ucp.php?mode=login">Zaloguj</a> się teraz na swoje forum i sprawdź czy wszystko działa poprawnie. Nie zapomnij skasować, zmienić nazwy lub przenieść katalogu install!
VERSION_CHECK_EXPLAINChecks to see if the version of phpBB you are currently running is up to date.Sprawdzanie aktualności obecnie zainstalowanej wersji skryptu phpBB.Sprawdzanie, czy wersja phpBB, którą używasz, jest aktualna.Sprawdza, czy wersja phpBB z której korzystasz jest aktualna.
PHP_GETIMAGESIZE_SUPPORT_EXPLAIN<strong>Required</strong> - In order for phpBB to function correctly, the getimagesize function needs to be available.<strong>Wymagane</strong> – Aby phpBB działało prawidłowo, funkcja „getimagesize” musi być dostępna.<strong>Wymagane</strong> - Żeby phpBB działało prawidłowo, funkcja getimagesize() musi działać.<strong>Wymagane</strong> - By phpBB funkcjonowało poprawnie, funkcja getimagesize musi być dostępna.
PACKAGE_UPDATES_TOCurrent package updates to versionTo jest pakiet aktualizacji do wersjiTen pakiet aktualizuje do wersjiTen pakiet akutalizuje do wersji
DB_TESTTest connectionTest połączeniaTest połączeniaSprawdź połączenie
CONFIG_PHPBB_EMPTYThe phpBB3 config variable for “%s” is empty.Zmienna konfiguracji dla „%s” nie zawiera danych.Ustawienie phpBB3 o nazwie „%s” jest puste.Wartość zmiennej konfiguracyjnej phpBB3 dla "%s" jest pusta.
CONVERT_SETTINGS_VERIFIEDThe information you entered has been verified. To start the conversion process, please push the button below.Podane informacje zostały sprawdzone. Aby rozpocząć proces konwersji, proszę nacisnąć znajdujący się poniżej przycisk.Informacje, które wpisałeś, zostały sprawdzone. Aby rozpocząć proces konwersji, naciśnij przycisk poniżej.Wprowadzone przez Ciebie informacje zostały sprawdzone. Aby rozpocząć konwersję, naciśnij proszę guzik poniżej
REPORT_OTHERThe reported post does not fit into any other category, please use the further information field.Powód zgłoszenia nie pasuje do żadnej kategorii. Proszę podać w polu opisu więcej informacji.Powód zgłoszenia nie pasuje do powyższych kategorii, podaj powód w polu opis.Raportowany post nie pasuje do jakiejkolwiek kategorii, proszę użyć pola informacji.
DONEDoneWykonaneZrobioneGotowe
CURRENT_VERSIONCurrent versionZainstalowana wersjaZainstalowana wersjaTwoja wersja
CONFIG_FILE_WRITTENThe configuration file has been written. You may now proceed to the next step of the installation.Plik konfiguracji został zapisany. Teraz można przejść do następnego etapu instalacji.Plik konfiguracyjny został zapisany. Teraz możesz przejść do następnego etapu instalacji.Plik konfiguracyjny został zapisany. Teraz możesz przejść do następnego kroku instalacji.
PCRE_UTF_SUPPORT_EXPLAINphpBB will <strong>not</strong> run if your PHP installation is not compiled with UTF-8 support in the PCRE extension.phpBB <strong>nie</strong> uruchomi się, jeśli instalacja PHP nie jest skompilowana ze wsparciem UTF-8 w rozszerzeniu PCRE.phpBB <strong>nie</strong> zadziała, jeśli Twoja instalacja PHP nie została skompilowana ze wsparciem UTF-8 w rozszerzeniu PCRE.phpBB <strong>nie</strong> zadziała, jeśli Twoja instalacja PHP nie była skompilowana ze wsparciem UTF-8 w rozszerzeniu PCRE
MERGE_NO_MERGE_MOD_OPTIONDo not merge - use currently installed fileNie dołączaj – użyj zainstalowanego plikuNie łącz - użyj zainstalowanego plikuNie łącz - użyj obecnie zainstalowanego pliku
STAGE_ADVANCEDAdvanced settingsUstawienia zaawansowaneZaawansowane ustawieniaZaawansowane ustawienia
CONFIG_BOARD_EMAIL_SIGThanks, The ManagementDziękujemy, Zespół administracyjnyDziękujemy, EkipaDziękujemy, Administracja
FTP_UPDATE_METHODFTP uploadWysyłanie na serwer za pomocą FTPWgrywanie za pomocą FTPWysyłanie przez FTP
SHOW_DIFF_NEW_CONFLICTShow differencesWyświetl różniceWyświetl różnicePokaż różnice
NO_UPDATES_REQUIREDNo updates requiredNie ma potrzeby wykonania aktualizacjiAktualizacje nie są wymaganeŻadne aktualizacje nie są wymagane
SYNC_POST_COUNT_IDSynchronising post_counts from <var>entry</var> %1$s to %2$s.Synchronizacja liczników postów od <var>wpisu</var> %1$s do %2$s.Synchronizacja liczników postów od %1$s do %2$s.Synchronizowanie post_counts od wpisu %1$s do %2$s.
CONVERT_INTRO_BODYFrom here, you are able to import data from other (installed) board systems. The list below shows all the conversion modules currently available. If there is no convertor shown in this list for the board software you wish to convert from, please check our website where further conversion modules may be available for download.Z tego miejsca można dokonać importu danych z innych, zainstalowanych systemów forów dyskusyjnych. Lista poniżej zawiera wszystkie dostępne moduły konwertujące. Jeśli na liście nie ma potrzebnego konwertera, proszę sprawdzić na naszej stronie internetowej czy nie jest on już dostępny.Z tej strony możesz zaimportować dane z innych (zainstalowanych) skryptów do tworzenia forów dyskusyjnych do phpBB3. Poniższa lista zawiera wszystkie dostępne moduły konwertujące. Jeśli nie ma na niej konwertera, którego potrzebujesz, to sprawdź na naszej stronie - może już się pojawił.Stąd możesz zaimportować dane z innych (zainstalowanych) skryptów forów dyskusyjnych. Lista poniżej zawiera wszystkie dostępne moduły konwertujące. Jeśli na liście nie ma konwertera, którego potrzebujesz, to sprawdź na naszej stronie, może on już się na niej pojawił.
VIEWING_FILE_CONTENTSViewing file contentsWyświetlanie zawartości plikuWyświetlanie zawartości plikuPrzeglądanie zawartości pliku
INSTALL_PANELInstallation PanelPanel instalacjiInstalator phpBB3Panel instalacji
COLLECTING_FILE_DIFFSCollecting file differencesZbieranie różnic plikówZbieranie różnic w plikachZbieranie różnic plików
SUCCESSFUL_CONNECTSuccessful connectionPołączonoPołączonoPołączenie udane
INST_ERR_DB_NO_POSTGRESThe database you have selected was not created in <var>UNICODE</var> or <var>UTF8</var> encoding. Try installing with a database in <var>UNICODE</var> or <var>UTF8</var> encoding.Wybrana baza danych nie została utworzona w kodowaniu <var>UNICODE</var> lub <var>UTF8</var>. Spróbuj zainstalować witrynę z bazą danych o kodowaniu <var>UNICODE</var> lub <var>UTF8</var>.Wybrana baza danych nie została utworzona w kodowaniu <var>UNICODE</var> lub <var>UTF8</var>. Spróbuj zainstalować forum z bazą danych o kodowaniu <var>UNICODE</var> lub <var>UTF8</var>.Zaznaczona baza danych nie została utworzona w kodowaniu <var>UNICODE</var> lub <var>UTF8</var>. Spróbuj zainstalować forum w bazie z kodowaniem <var>UNICODE</var> lub <var>UTF8</var>.
RETRY_WRITERetry writing configSpróbuj ponownieSpróbuj ponowniePonów próbę zapisania konfiguracji
CAT_INSTALLInstallInstalujZainstalujInstalacja
FORUM_PATH_EXPLAINThis is the <strong>relative</strong> path on disk to your former board from the <strong>root of this phpBB3 installation</strong>.To jest <strong>relatywna</strong> ścieżka na dysku z <strong>głównego katalogu tej instalacji phpBB3</strong> do starej witryny.To jest relatywna ścieżka lokalna od głównego katalogu phpBB3 do głównego katalogu Twojego poprzedniego forum To jest <strong>relatywna</strong> lokalna ścieżka do głównego katalogu poprzedniego forum z <strong>głównego katalogu tego forum phpBB3</strong>.
DOWNLOAD_UPDATE_METHODDownload modified files archivePobierz archiwum zmodyfikowanych plikówPobierz archiwum ze zmodyfikowanymi plikamiŚciągnij archiwum ze zmodyfikowanymi plikami
UPDATE_INSTALLATIONUpdate phpBB installationAktualizuj skrypt phpBBZaktualizuj instalację phpBBAktualizuj instalację phpBB
INSTALL_STARTStart installRozpocznij instalacjęRozpocznij instalacjęZacznij instalację
VERSION_NOT_UP_TO_DATE_ACPYour version of phpBB is not up to date.<br />Below you will find a link to the release announcement for the latest version as well as instructions on how to perform the update.Ta wersja skryptu phpBB jest nieaktualna.<br />Poniżej znajduje się odnośnik do komunikatu o wydaniu najnowszej wersji oraz instrukcje, jak dokonać aktualizacji.Twoja instalacja phpBB nie jest aktualna.<br />Poniżej znajduje się link do ogłoszenia o wydaniu najnowszej wersji oraz instrukcje jak dokonać aktualizacji.Twoja wersja phpBB nie jest aktualna.<br />Poniżej znajdziesz odnośnik do najnowszej wersji oraz instrukcje jak przeprowadzić aktualizacje.
DOWNLOAD_UPDATE_METHOD_EXPLAINOnce downloaded you should unpack the archive. You will find the modified files you need to upload to your phpBB root directory within it. Please upload the files to their respective locations then. After you have uploaded all files, please check the files again with the other button below.W pobranym archiwum znajdują się zmodyfikowane pliki, które po rozpakowaniu archiwum należy wysłać na serwer we właściwe im miejsca w katalogu głównym phpBB. Po wykonaniu tej operacji, należy sprawdzić ponownie pliki, używając przycisku znajdującego się poniżej.Po pobraniu powinieneś rozpakować archiwum. Znajdziesz w nim zmodyfikowane pliki, które musisz wgrać do głównego katalogu Twojej instalacji phpBB3. Gdy to zrobisz, sprawdź pliki ponownie za pomocą innego z poniższych przycisków.Po pobraniu rozpakuj archiwum. Znajdziesz w nim zmodyfikowane pliki, które następnie trzeba wgrać do katalogu głównego twojego phpBB, do lokalizacji odpowiednich dla nich. Po wgraniu wszystkich plików, proszę sprawdzić je jeszcze raz, korzystając z innego przycisku poniżej.
VERSION_CHECKVersion checkSprawdzanie wersji skryptuSprawdzanie wersjiInformacje o wersji phpBB
PCRE_UTF_SUPPORTPCRE UTF-8 supportObsługa UTF-8 przez PCREObsługa UTF-8 przez PCREWsparcie PCRE dla UTF-8
LINE_UNMODIFIEDUnmodifiedNiezmodyfikowanyNiezmienionaNiezmieniony
INST_ERR_EMAIL_INVALIDThe e-mail address you entered is invalid.Podany adres e-mail jest nieprawidłowy.Podany adres e-mail zawiera błąd.Podany przez Ciebie adres e-mail jest nieprawidłowy
DB_ERR_QUERY_FIRST_TABLEError while executing <var>query_first</var>, %s (“%s”).Błąd w czasie wykonywania <var>query_first</var>, %s („%s”).Błąd w czasie wykonywania <var>query_first</var>, %s („%s”).Błąd podczas wykonywania <var>query_first</var>, %s ("%s")
NO_VISIBLE_CHANGESNo visible changesNie ma widocznych zmianNie ma widocznych zmianBrak widocznych zmian
SMILIES_QUESTIONQuestionPytajnikZnak zapytaniaPytanie
BOARD_NOT_INSTALLED_EXPLAINThe phpBB Unified Convertor Framework requires a default installation of phpBB3 to function, please <a href="%s">proceed by first installing phpBB3</a>.Aby wykonać konwersję, należy najpierw wykonać <a href="%s">instalację phpBB3</a>.Aby wykonać konwersję, musisz zacząć od <a href="%s">instalacji phpBB3</a>.Konwertor phpBB wymaga domyślnej instalacji phpBB3, by móc funkcjonować. Proszę <a href="%s">najpierw zainstalować phpBB3</a>.
STATUS_CONFLICTModified file producing conflictsZmodyfikowany plik powodujący konfliktyZmodyfikowany plik, który powoduje konfliktyZmieniony plik powoduje konflikty
PHP_URL_FOPEN_SUPPORT_EXPLAIN<strong>Optional</strong> - This setting is optional, however certain phpBB functions like off-site avatars will not work properly without it. <strong>Opcjonalne</strong> – Ta funkcja nie jest konieczna do działania witryny, ale niektóre funkcje phpBB, takie jak awatary przechowywane na innych serwerach nie będą działać prawidłowo, jeśli ta funkcja będzie wyłączona.<strong>Opcjonalne</strong> - To ustawienie nie jest konieczne, ale niektóre funkcje phpBB (m.in. avatary trzymane na innych serwerach) nie będą działać, jeżeli to ustawienie będzie zablokowane. <strong>Opcjonalnie</strong> - To ustawienie jest opcjonalne, jednak pewne opcje phpBB takie jak zdalne awatary mogą bez niego nie działać prawidłowo.
INST_ERR_EMAIL_MISMATCHThe e-mails you entered did not match.Podane adresy e-mail nie są takie same.Podane adresy e-mail nie są jednakowe.Wprowadzone przez Ciebie adresy e-mail nie pasują do siebie.
EXT_GROUP_DOWNLOADABLE_FILESDownloadable FilesPliki, które można pobieraćPobieralne plikiPliki ściągalne
SMILIES_EMARRASSEDEmbarrassedZawstydzonyZawstydzonyZakłopotany
SMILIES_GEEKGeekŚwirŚwirManiak
REQUIREMENTS_EXPLAINBefore proceeding with the full installation phpBB will carry out some tests on your server configuration and files to ensure that you are able to install and run phpBB. Please ensure you read through the results thoroughly and do not proceed until all the required tests are passed. If you wish to use any of the features depending on the optional tests, you should ensure that these tests are passed also.Przed rozpoczęciem pełnej instalacji, phpBB przeprowadzi testy konfiguracji serwera i plików, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość zainstalowania i uruchomienia phpBB. Nie uruchamiaj instalacji, zanim nie zostaną zakończone wszystkie testy oraz uważnie zapoznaj się z ich wynikami. Jeśli chcesz używać funkcji zależnych od opcjonalnych testów, sprawdź, czy one również zostały wykonane i zaliczone.Przed rozpoczęciem pełnej instalacji phpBB3 przeprowadzi testy zgodności serwera z minimalnymi wymaganiami skryptu. Przed kontynuowaniem instalacji zapoznaj się z wynikami testu i spełnij wszystkie podstawowe wymagania. Jeśli chcesz używać funkcji zależnych od opcjonalnych testów, upewnij się, że one również zostały pomyślnie ukończone.Zanim dojdzie do procesu instalacji phpBB, zostanie przeprowadzonych kilka testów sprawdzających konfigurację serwera, mających na celu sprawdzenie, czy będzie można zainstalować i używać phpBB. Upewnij się, że wszystko jest w porządku, zanim przejdziesz do następnego kroku. Jeżeli planujesz używać dodatkowych opcji, powinieneś się upewnić, czy testy funkcji opcjonalnych również zakończą się sukcesem.
UNABLE_WRITE_LOCKUnable to write lock file.Nie można zapisać do zablokowanego pliku.Nie można zapisać pliku blokującego.Nie można nadpisać pliku z powodu braku zezwoleń
INLINE_UPDATE_SUCCESSFULThe database update was successful. Now you need to continue the update process.Aktualizacja bazy danych została zakończona. Kontynuuj aktualizację.Aktualizacja bazy danych została zakończona. Kontynuuj aktualizację.Aktualizacja bazy się powiodła. Teraz powinieneś kontynuować proces aktualizacji.
INCOMPLETE_UPDATE_FILESThe update files are incomplete.Pliki aktualizacyjne są niekompletne.Pliki aktualizacyjne są niekompletne.Pliki uaktualnień są niekompletne
FILES_UP_TO_DATE_EXPLAINThe following files are already up to date and do not need to be updated.Poniższe pliki są aktualne i nie muszą być aktualizowane.Poniższe pliki są aktualne i nie muszą być aktualizowane.Następujące pliki są aktualne i nie wymagają modyfikacji.
INST_ERR_FATAL_DBA fatal and unrecoverable database error has occurred. This may be because the specified user does not have appropriate permissions to <code>CREATE TABLES</code> or <code>INSERT</code> data, etc. Further information may be given below. Please contact your hosting provider in the first instance or the support forums of phpBB for further assistance.Wystąpił krytyczny, niemożliwy do cofnięcia błąd bazy danych. Problem może być spowodowany brakiem właściwych uprawnień przez użytkownika bazy danych do wykonania poleceń <code>CREATE TABLE</code> lub <code>INSERT</code> itp. Więcej informacji możesz zobaczyć poniżej. Proszę skontaktować się z dostawcą usługi hostingowej lub poszukać pomocy na forach oferujących wsparcie dla phpBB.Wystąpił krytyczny, niemożliwy do cofnięcia błąd bazy danych. Problem może być spowodowany brakiem uprawnień użytkownika bazy danych do wykonania poleceń <code>CREATE TABLE</code> lub <code>INSERT</code> itp. Więcej informacji możesz zobaczyć poniżej. Skontaktuj się z dostawcą usługi hostingowej lub poszukaj pomocy na forach oferujących wsparcie dla phpBB.Wystąpił krytyczny, niemożliwy do cofnięcia błąd bazy danych. Problem może być spowodowany brakiem uprawnień użytkownika bazy danych do wykonania poleceń <code>CREATE TABLE</code> lub <code>INSERT</code>, itp. Więcej informacji możesz zobaczyć poniżej. Skontaktuj się z dostawcą usługi hostingowej lub poszukaj pomocy na forach oferujących wsparcie dla phpBB.
DB_ERR_QUERY_FIRSTError while executing <var>query_first</var>.Błąd w czasie wykonywania <var>query_first</var>.Błąd w czasie wykonywania <var>query_first</var>.Błąd w czasie <var>query_first</var>
CONV_ERROR_NO_FORUM_PATHThe relative path to the source board has not been specified.Nie podano relatywnej ścieżki do źródłowej witryny.Relatywna ścieżka do źródłowego forum nie została podana.Relatywna ścieżka do źródłowego forum nie została podana.
COULD_NOT_COPYCould not copy file <strong>%1$s</strong> to <strong>%2$s</strong><br /><br />Please check that the target directory exists and is writable by the webserver.Nie można skopiować pliku <strong>%1$s</strong> do <strong>%2$s</strong><br /><br />Proszę sprawdzić, czy katalog docelowy istnieje i nie jest zabezpieczony przed zapisem przez serwer.Nie można skopiować pliku <strong>%1$s</strong> do <strong>%2$s</strong><br /><br />Sprawdź, czy docelowy katalog istnieje i jest zapisywalny przez serwer.Nie udało się skopiować pliku %1$s do %2$s<br /><br />Proszę sprawdzić czy katalog docelowy istnieje i czy serwer ma prawo pisać do niego.
DEV_NO_TEST_FILENo value has been specified for the test_file variable in the convertor. If you are a user of this convertor, you should not be seeing this error, please report this message to the convertor author. If you are a convertor author, you must specify the name of a file which exists in the source board to allow the path to it to be verified.Zmienna test_file w konwerterze nie ma wartości. Użytkownik tego konwertera nie powinien widzieć tego błędu. Proszę poinformować o tym autora konwertera. Jeśli jesteś autorem konwertera, to musisz podać nazwę pliku, który istnieje w źródłowej witrynie, co umożliwi sprawdzanie ścieżki.Zmienna test_file w konwerterze nie ma wartości. Jeśli jesteś użytkownikiem tego konwertera, to nie powinieneś widzieć tego błędu. Napisz o tej wiadomości do jego autora. Jeśli natomiast to Ty jesteś autorem konwertera, to musisz podać nazwę pliku, który istnieje w źródłowym forum, co umożliwi sprawdzanie ścieżki.Zmienna test_file w konwerterze nie ma wartości. Jeśli jesteś użytkownikiem tego konwertera to nie powinieneś widzieć tego błędu, proszę powiadom autora o tej wiadomości. Jeśli to Ty jesteś autorem konwertera to musisz podać nazwę pliku który istnieje w źródłowym forum co umożliwi sprawdzanie ścieżki.
INST_ERR_DB_NO_FIREBIRD_PSThe database you selected for Firebird has a page size less than 8192, it must be at least 8192.Wybrana baza danych Firebirda ma rozmiar strony mniejszy niż 8192. Musi ona być równa lub wyższa niż 8192.Wybrana baza danych Firebirda ma wielkość strony niższą od 8192, musi ona być równa lub wyższa 8192.Wybrana przez Ciebie baza danych Firebird posiada rozmiar strony mniejszy niż 8192, musi wynosić co najmniej 8192.
DESTINATIONDestination filePlik docelowyDocelowy plikPlik docelowy
SMILIES_IDEAIdeaPomysłPomysłIdea
EXT_GROUP_FLASH_FILESFlash FilesPliki „flash”Pliki FlashPliki Flash
CONV_ERROR_NO_GALLERY_PATHNote to developer: you must specify $convertor[\Informacja dla dewelopera: Trzeba podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\
TABLES_MISSINGCould not find these tables<br />» <strong>%s</strong>.Nie znaleziono następujących tabel<br />» <strong>%s</strong>.Nie znaleziono następujących tabel:<br />» <strong>%s</strong>.Nie można było znaleźć tych tabel<br />» <strong>%s</strong>.
INST_ERR_FATALFatal installation errorKrytyczny błąd instalacji!Krytyczny błąd instalacji!Poważny błąd instalacji
CHECK_FILES_EXPLAINWithin the next step all files will be checked against the update files - this can take a while if this is the first file check.W następnym kroku wszystkie pliki zostaną porównane z plikami aktualizacyjnymi. Jeśli jest to pierwsze sprawdzanie plików, może zająć dłuższą chwilę.W następnym kroku wszystkie pliki zostaną porównane z nowymi plikami. Może to zająć dłuższą chwilę, jeśli jest to pierwsze sprawdzanie plików.W następnym kroku wszystkie pliki zostaną porównane do uaktualnionych - może to trochę potrwać jeśli jest to pierwsze sprawdzanie plików.
UPDATE_DATABASEUpdate databaseAktualizuj bazę danychZaktualizuj bazę danychAktualizuj bazę
FILES_OPTIONALOptional files and directoriesOpcjonalne pliki i katalogiDodatkowe pliki i katalogiDodatkowe pliki i katalogi
NOT_FOUNDCannot findNie znaleziono.Nie znaleziono.Nie można znaleźć
UPDATE_INSTRUCTIONS <h1>Release announcement</h1> <p>Please read <a href="%1$s" title="%1$s"><strong>the release announcement for the latest version</strong></a> before you continue your update process, it may contain useful information. It also contains full download links as well as the change log.</p> <br /> <h1>How to update your installation with the Automatic Update Package</h1> <p>The recommended way of updating your installation listed here is only valid for the automatic update package. You are also able to update your installation using the methods listed within the INSTALL.html document. The steps for updating phpBB3 automatically are:</p> <ul style="margin-left: 20px; font-size: 1.1em;"> <li>Go to the <a href="http://www.phpbb.com/downloads/" title="http://www.phpbb.com/downloads/">phpBB.com downloads page</a> and download the "Automatic Update Package" archive.<br /><br /></li> <li>Unpack the archive.<br /><br /></li> <li>Upload the complete uncompressed install folder to your phpBB root directory (where your config.php file is).<br /><br /></li> </ul> <p>Once uploaded your board will be offline for normal users due to the install directory you uploaded now present.<br /><br /> <strong><a href="%2$s" title="%2$s">Now start the update process by pointing your browser to the install folder</a>.</strong><br /> <br /> You will then be guided through the update process. You will be notified once the update is complete. </p> <h1>Informacje o wydaniu</h1> <p>Przed wykonaniem aktualizacji, proszę przeczytać <a href="%1$s" title="%1$s"><strong>komunikat</strong></a> o najnowszej wersji. Może on zawierać istotne informacje. Komunikat ten zawiera odnośniki do pobrania aktualizacji oraz opis zmian.</p> <br /> <h1>Jak zaktualizować zainstalowaną wersję za pomocą pakietu automatycznej aktualizacji</h1> <p>Zalecanym sposobem aktualizacji skryptu jest użycie pakietu automatycznej aktualizacji. Można także dokonać aktualizacji skryptu za pomocą metod opisanych w dokumencie INSTALL.html. Aby wykonać automatyczną aktualizację phpBB3, należy wykonać następujące kroki:</p> <ul style="margin-left: 20px; font-size: 1.1em;"> <li>Przejdź do <a href="http://www.phpbb.com/downloads/" title="http://www.phpbb.com/downloads/">strony pobierania</a> i pobierz archiwum zawierające pakiet automatycznej aktualizacji.<br /><br /></li> <li>Rozpakuj archiwum<br /><br /></li> <li>Wgraj rozpakowany katalog instalacyjny (install/) do głównego katalogu phpBB na serwerze.<br /><br /></li> </ul> <p>Po wgraniu katalogu instalacyjnego na serwer, witryna będzie niedostępna dla zwykłych użytkowników z powodu obecności w katalogu głównym phpBB katalogu „install/”.<br /><br /> <strong><a href="%2$s" title="%2$s">Uruchom proces aktualizacji klikając ten odnośnik</a>.</strong><br /><br /> Proces aktualizacji możesz również uruchomić wprowadzając w pasku adresu swojej przeglądarki ścieżkę do katalogu „install/” np. http://www.nazwa_witryny.com/phpBB3/install/.<br /><br /> Postępuj według wskazówek kreatora aktualizacji. Po zakończeniu procesu aktualizacji zostanie wyświetlone stosowne powiadomienie. </p> <h1>Ogłoszenie o wydaniu</h1> <p>Przeczytaj <a href="%1$s" title="%1$s"><strong>ogłoszenie o wydaniu najnowszej wersji</strong></a> zanim przejdziesz dalej, ponieważ może ono zawierać przydatne wiadomości. Na pewno zawiera ono linki umożliwiające pobranie skryptu oraz historię zmian.</p> <br /> <h1>Jak zaktualizować swoją instalację za pomocą Pakietu Automatycznej Aktualizacji</h1> <p>Zalecamy aktualizację Twojej instalacji phpBB3 za pomocą Pakietu Automatycznej Aktualizacji. Możesz też zaktualizować swoją instalację za pomocą metod wymienionych w dokumencie INSTALL.html. Oto instrukcje automatycznej aktualizacji phpBB3:</p> <ul style="margin-left: 20px; font-size: 1.1em;"> <li>Przejdź na stronę <a href="http://www.phpbb.com/downloads/">http://www.phpbb.com/downloads/</a> i pobierz archiwum „Automatic Update Package”.<br /><br /></li> <li>Rozpakuj je.<br /><br /></li> <li>Wgraj rozpakowany katalog install/ do głównego katalogu Twojej instalacji phpBB (tam gdzie jest plik config.php).<br /><br /></li> </ul> <p>Po wgraniu tego katalogu forum będzie niedostępne dla zwykłych użytkowników z powodu istnienia katalogu install/.<br /><br /> <strong><a href="%2$s" title="%2$s">Uruchom proces aktualizacji prowadząc Twoją przeglądarkę do katalogu install/</a>.</strong><br /> <br /> Zostaniesz przeprowadzony przez proces aktualizacji, o jej zakończeniu powiadomi Cię stosowny komunikat. </p> <h1>Ogłoszenie o wydaniu</h1> <p>Proszę przeczytaj <a href="%1$s" title="%1$s">ogłoszenie o wydaniu najnowszej wersji</a> zanim będziesz kontynuować proces aktualizacji, może ono zawierać przydatne wiadomości. Na pewno zawiera linki do ściągnięcia skryptu oraz historię zmian.</p> <br /> <h1>Jak zaktualizować instalację</h1> <p>Poniżej przedstawiono sposób automatycznej aktualizacji i jest ona poprawna tylko dla "Automatic Update Package". Możesz także dokonać aktualizacji używając innych metod wymienionych w dokumencie INSTALL.html. Automatyczna aktualizacja phpBB3 zawiera tylko następujące kroki:</p> <ul style="margin-left: 20px; font-size: 1.1em;"> <li>Przejdź do <a href="http://www.phpbb.com/downloads.php" title="http://www.phpbb.com/downloads.php">działu download w serwisie phpBB.com</a> i ściągnij właściwe archiwum "phpBB Update Package" .<br /><br /></li> <li>Rozpakuj archiwum<br /><br /></li> <li>Wgraj rozpakowany katalog install/ do głównego katalogu Twojej instalacji phpBB (tam gdzie jest plik config.php).<br /><br /></li> </ul> <p>Po wgraniu tego katalogu forum będzie niedostępne dla zwykłych użytkowników, z powodu istnienia katalogu install/.<br /><br /> <strong><a href="%2$s" title="%2$s">Uruchom proces aktualizacji wpisując w Twojej przeglądarce adres do katalogu install/</a>.</strong><br /> <br /> Zostaniesz przeprowadzony przez proces aktualizacji. Po jego zakończeniu zostaniesz powiadomiony. </p>
FORUMS_TEST_FORUM_TITLEYour first forumTwoje pierwsze forumTwój pierwszy działTwoje pierwsze forum
MBSTRING_ENCODING_TRANSLATION_EXPLAIN<var>mbstring.encoding_translation</var> must be set to 0.<var>mbstring.encoding_translation</var> musi być ustawione na 0.<var>mbstring.encoding_translation</var> musi być ustawione na 0.<var>mbstring.encoding_translation</var> musi być ustawione na 0
MAPPING_FILE_STRUCTURETo ease the upload here are the file locations which map your phpBB installation.Aby ułatwić wysyłanie plików na serwer, tutaj znajdują się lokalizacje plików odpowiadające zainstalowanej wersji phpBB.Żeby ułatwić wgrywanie plików, tutaj są podane lokalizacje plików odpowiadające Twojej instalacji phpBB.Aby ułatwić wgrywanie plików, tutaj są lokalizacje plików odpowiadające Twojej instalacji phpBB.
CHECK_TABLE_PREFIXPlease check your table prefix and try again.Proszę sprawdzić prefiks tabel i spróbować ponownie.Sprawdź prefiks tabel i spróbuj ponownie.Sprawdź swój prefiks tabel i spróbuj ponownie.
TABLE_PREFIX_SAMEThe table prefix needs to be the one used by the software you are converting from.<br />» Specified table prefix was %s.Prefiks tabel musi być prefiksem używanym przez bazę danych, z której nastąpi konwersja.<br />» Podany prefiks tabel to %s.Prefiks nazw tabel musi być tym używanym przez skrypt z którego konwertujesz.<br />» Podany prefiks nazw tabel to %s.Prefiks nazw tabel musi być tym używanym przez skrypt z którego konwertujesz.<br />» Wybrany prefiks nazw tabel to %s
DB_ERR_INSERTError while processing <code>INSERT</code> query.Błąd w czasie przetwarzania zapytania <code>INSERT</code>.Błąd w czasie zapisywania danych.Błąd podczas wykonywania zapytania <code>INSERT</code>
FTP_PATH_EXPLAINThis is the path from your root directory to that of phpBB, e.g. <samp>htdocs/phpBB3/</samp>.To jest ścieżka z katalogu głównego do katalogu phpBB, np. <samp>htdocs/phpBB3/</samp>To jest ścieżka z katalogu głównego do katalogu phpBB, np. htdocs/phpBB3/To jest ścieżka od Twojego katalogu głównego, do tego z phpBB, np. /htdocs/phpBB3/
DATABASE_UPDATE_INFO_OLDThe database update file within the install directory is outdated. Please make sure you uploaded the correct version of the file.Plik aktualizacyjny bazy danych w katalogu „install/” nie jest aktualny. Proszę sprawdzić, czy została wysłana na serwer właściwa wersja pliku.Plik aktualizacyjny bazy danych w katalogu install/ nie jest aktualny. Upewnij się, że wgrałeś właściwą wersję pliku.Plik aktualizacyjny bazy danych w katalogu install/ nie jest aktualny. Upewnij się, że wgrałeś właściwą wersję pliku.
LINE_MODIFIEDModifiedZmodyfikowanyZmienionaZmieniony
SEARCH_INDEX_UNCONVERTEDSearch index was not convertedIndeks wyszukiwania nie został skonwertowany.Indeks wyszukiwarki nie został przekonwertowany.Indeks wyszukiwarki nie został przekonwertowany
CONTACT_EMAIL_CONFIRMConfirm contact e-mailPotwierdź adres e-mailPotwierdź adres e-mailPotwierdź e-mail kontaktowy
STAGE_ADVANCED_EXPLAINThe settings on this page are only necessary to set if you know that you require something different from the default. If you are unsure, just proceed to the next page, as these settings can be altered from the Administration Control Panel later.Ustawienia na tej stronie należy zmienić tylko, jeśli wymagasz nieco innych ustawień niż domyślne. Jeśli nie masz pewności, jakich zmian chcesz dokonać, należy przejść do następnej strony. Żądane zmiany można w każdej chwili wykonać z poziomu panelu administracji.Ustawienia na tej stronie należy zmienić tylko wtedy, gdy wiesz, że potrzebujesz czegoś innego od standardu. Jeśli nie jesteś pewien, to przejdź do następnej strony, ponieważ to wszystko można zmienić później korzystając z Panelu Administracyjnego.Ustawienia na tej stronie należy zmienić tylko gdy wiesz, że potrzebujesz czegoś innego od standardu. Jeśli nie jesteś pewien to przejdź do następnej strony. To wszystko można zmienić później w Panelu Administracyjnym.
INST_ERR_PASSWORD_TOO_SHORTThe password you entered is too short. The minimum length is 6 characters.Wprowadzone hasło jest za krótkie. Minimalna długość to 6 znaków.Wpisane hasło jest za krótkie. Minimalna długość to 6 znaków.Wpisane przez Ciebie hasło jest za krótkie. Minimalna długość to 6 znaków.
CONV_ERROR_INCONSISTENT_GROUPSInconsistency in groups table detected in add_bots() - you need to add all special groups if you do it manually.W „add_bots()” wykryto niespójność w tabeli grup – trzeba dodać wszystkie grupy specjalne samodzielnie.Błędy w tabeli z grupami wykryte przez add_bots() - musisz dodać wszystkie grupy specjalne samodzielnie.Błędy w tabeli z grupami wykryte w add_bots() - musisz dodać wszystkie grupy specjalne jeśli dodałeś je samodzielnie.
SHOW_DIFF_NEWShow file contentsWyświetl zawartość plikuWyświetl treść plikuPokaż zawartość pliku
GPLGeneral Public LicenseLicencja GPLGeneralna Licencja PublicznaGPL
UPDATE_FILES_NOTICEPlease make sure you have updated your board files too, this file is only updating your database.Proszę sprawdzić, czy zostały zaktualizowane również pliki witryny. Ten plik aktualizuje tylko bazę danych.Upewnij się, że zaktualizowałeś również pliki forum, ten plik aktualizuje tylko bazę danych.Upewnij się, że zaktualizowałeś także pliki forum. Ten plik aktualizuje tylko bazę.
UPDATED_VERSIONUpdated versionWersja została zaktualizowana doZaktualizowana wersjaZaktualizowana wersja
SMILIES_NEUTRALNeutralNeutralnyŚrednio zadowolonyNeutralny
DLL_GDGD graphics support [ Visual Confirmation ]Obsługa GD [ Potwierdzenia wizualne ]Obsługa GD [ Potwierdzenie Wizualne ]Wsparcie grafiki GD [ Potwierdzenie Wizualne ]
EDIT_USERNAMEEdit usernameZmień nazwę użytkownikaZmień nazwę użytkownikaEdytuj nazwę użytkownika
CONV_ERROR_INSERT_BOTUnable to insert bot into users table.Nie można wstawić bota do tabeli z użytkownikami.Nie można wstawić bota do tabeli z użytkownikami.Nie udało się dodać bota do tabeli użytkowników.
DL_CONFIGDownload configPobierz plik konfiguracyjnyPobierz config.phpŚciągnij plik konfiguracyjny
INST_ERR_PREFIX_TOO_LONGThe table prefix you have specified is too long. The maximum length is %d characters.Podany prefiks tabel jest za długi. Maksymalna długość to %d znaków.Podany prefiks tabel jest za długi. Maksymalna długość to %d znaków.Wpisany przez Ciebie prefiks jest za długi. Maksymalna długość to %d znaków.
STAGE_CREATE_TABLE_EXPLAINThe database tables used by phpBB 3.0 have been created and populated with some initial data. Proceed to the next screen to finish installing phpBB.Tabele bazy danych używane przez phpBB 3.0 zostały utworzone i wypełnione podstawowymi danymi. Proszę przejść dalej, aby zakończyć instalowanie phpBB.Tabele używane przez phpBB3 zostały utworzone i wypełnione podstawowymi informacjami. Przejdź dalej, żeby zakończyć instalację phpBB3.Tabele w bazie danych używane przez phpBB 3.0 zostały utworzone i wypełnione początkowymi danymi. Przejdź do następnego kroku, aby zakończyć instalację phpBB.
DIFF_INLINEInlineW wierszuW liniiW lini
UPDATE_DATABASE_EXPLAINWithin the next step the database will be updated.W następnym kroku zostanie zaktualizowana baza danych.W następnym kroku zaktualizowana zostanie baza danych.W następnym kroku baza zostanie zaktualizowana.
PERFORM_DATABASE_UPDATE_EXPLAINBelow you will find a button to the database update script. The database update can take a while, so please do not stop the execution if it seems to hang. After the database update has been performed just follow the instructions to continue the update process.Poniżej znajduje się przycisk do uruchomienia skryptu aktualizującego bazę danych. Aktualizacja bazy danych może potrwać dłuższą chwilę. Proszę nie zatrzymywać działania skryptu, gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. Aby kontynuować proces aktualizacji po zakończeniu aktualizacji bazy danych, należy postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.Poniżej znajduje się przycisk do uruchomienia skryptu aktualizującego bazę danych. Aktualizacja bazy danych może zająć dłuższą chwilę, więc nie zatrzymuj działania skryptu, gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. Po zakończeniu aktualizacji bazy danych postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kontynuować proces aktualizacji.Poniżej znajdziesz przycisk uruchamiający skrypt aktualizacji. Aktualizacja baza danych może chwilę potrwać, więc proszę nie przerywać pracy skryptu. Po zaktualizowaniu bazy danych postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć proces aktualizacji.
INST_ERR_DB_NO_SQLITEThe version of the SQLite extension you have installed is too old, it must be upgraded to at least 2.8.2.Wersja rozszerzenia SQLite zainstalowana na tym serwerze jest za stara i musi zostać zaktualizowana do wersji 2.8.2 lub nowszej.Wersja rozszerzenia SQLite zainstalowana na tym serwerze jest za stara i musi zostać zaktualizowana do wersji 2.8.2 lub wyższej.Zainstalowałeś zbyt starą wersję rozszerzenia SQLite, zaktualizuj ją do wersji co najmniej 2.8.2.
ADMIN_USERNAME_EXPLAINPlease enter a username between 3 and 20 characters in length.Proszę wprowadzić nazwę użytkownika o długości 3 – 20 znaków.Wpisz nazwę użytkownika mającą min. 6 a maks. 30 znaków.Wpisz nazwę użytkownika, którego długość wynosi pomiędzy 3 a 20 znakami.
INST_ERR_FTP_LOGINCould not login to FTP server, check your username and password.Nie można zalogować się do serwera FTP. Proszę sprawdzić nazwę użytkownika i hasło.Nie można zalogować się do serwera FTP, sprawdź nazwę użytkownika i hasłoNie można było się zalogować na serwer FTP, sprawdź nazwę użytkownika i hasło
PHP_SETTINGSPHP version and settingsWersja PHP i ustawieniaWersja PHP i ustawieniaWersja i ustawienia PHP
NO_UPDATE_INFOUpdate file information could not be found.Nie znaleziono informacji o plikach aktualizacyjnych.Informacje o plikach aktualizacyjnych nie zostały znalezione.Plik informacyjny aktualizacji nie może zostać odnaleziony.
FILES_NOT_MODIFIED_EXPLAINThe following files are not modified and represent the original phpBB files from the version you want to update from.Poniższe pliki nie zostały zmodyfikowane i są oryginalnymi plikami wersji phpBB, którą zamierzasz zaktualizować.Te pliki nie zostały zmodyfikowane i są identyczne z plikami wersji phpBB, z której aktualizujesz.Te pliki nie zostały zmodyfikowane i są identyczne z plikami wersji phpBB, którą aktualizujesz.
PRE_CONVERT_COMPLETEAll pre-conversion steps have successfully been completed. You may now begin the actual conversion process. Please note that you may have to manually do and adjust several things. After conversion, especially check the permissions assigned, rebuild your search index which is not converted and also make sure files got copied correctly, for example avatars and smilies.Wszystkie kroki poprzedzające konwersję zostały wykonane poprawnie. Teraz można rozpocząć proces konwersji. Najprawdopodobniej trzeba będzie ręcznie przystosować kilka różnych elementów. Po konwersji, należy sprawdzić przydział uprawnień, przebudować indeks wyszukiwania, który nie jest konwertowany, a także sprawdzić, czy pliki zostały prawidłowo skopiowane np. awatary i emotikony.Wszystkie etapy przygotowujące do konwersji zostały ukończone. Możesz teraz rozpocząć proces konwersji. Pamiętaj, że nie jest wykluczone, iż będziesz musiał ręcznie zrobić i poprawić kilka rzeczy. Po konwersji sprawdź, jakie uprawnienia dostali użytkownicy, przebuduj indeks wyszukiwarki (jeśli to konieczne) i upewnij się, że pliki zostały poprawnie skopiowane (avatary, załączniki, uśmieszki itp.).Wszystkie wstępne kroki konwersji zostały pomyślnie przeprowadzone. Teraz możesz zacząć proces konwersji. W trakcie konwersji, możesz zostać poproszony o podanie wartości kilku parametrów. Po zakończeniu konwersji, sprawdź ustawienia zezwoleń, odśwież indeks wyszukiwarki (nie został on skonwertowany) oraz upewnij się, czy pliki zostały poprawnie skopiowane (na przykład awatary i uśmieszki).
CACHE_STORECache typeTyp buforaTyp CacheTyp cache
CONV_ERROR_ATTACH_FTP_DIRFTP upload for attachments is enabled at the old board. Please disable the FTP upload option and make sure a valid upload directory is specified, then copy all attachment files to this new web accessible directory. Once you have done this, restart the convertor.Na starej witrynie jest włączona funkcja wysyłania załączników przez FTP. Proszę ją wyłączyć i sprawdzić, czy jest podany właściwy katalog docelowy, a następnie skopiować wszystkie załączniki do nowego, dostępnego przez Internet katalogu. Po wykonaniu tych operacji, proszę ponownie uruchomić proces konwersji.Wgrywanie załączników przez FTP jest włączone na starym forum. Zablokuj wgrywanie załączników przez FTP i upewnij się, że podałeś właściwy katalog wgrywania, a następnie skopiuj wszystkie załączniki do tego nowego, dostępnego przez Internet katalogu. Gdy to zrobisz, uruchom ponownie konwerter.Wgrywanie załączników przez FTP jest włączone na starym forum. Zablokuj wgrywanie załączników przez FTP i upewnij się, że podałeś właściwy katalog wgrywania, a potem skopiuj wszystkie załączniki do nowego dostępnego przez internet katalogu. Gdy to zrobisz, uruchom ponownie konwerter.
CONV_ERROR_NO_RANKS_PATHNote to developer: you must specify $convertor[\Informacja dla dewelopera: Trzeba podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\
NO_CONVERTORSNo convertors are available for use.Nie ma dostępnych żadnych konwerterów.Żaden konwerter nie jest dostępny.Żaden konwerter nie jest dostępny
CONV_ERROR_INSERT_USER_GROUPUnable to insert user into user_group table.Nie można wstawić użytkownika do tabeli „user_group”.Nie można wstawić użytkownika do tabeli z informacjami o członkostwie w grupach.Nie udało się dodać użytkownika do tabeli user_group.
INVALID_PRIMARY_KEYInvalid primary key : %sNieprawidłowy klucz główny : %sNieprawidłowy klucz główny : %sNiewłaściwy główny klucz: %s
CONV_ERROR_PM_COUNTUnable to select folder pm count.Nie można wybrać folderu do policzenia PW.Nie można uzyskać liczby PW w folderze.Nie można uzyskać liczby PW w katalogu.
MYSQL_SCHEMA_UPDATE_REQUIREDYour MySQL database schema for phpBB is outdated. phpBB detected a schema for MySQL 3.x/4.x, but the server runs on MySQL %2$s.<br /><strong>Before you proceed the update, you need to upgrade the schema.</strong><br /><br />Please refer to the <a href="http://www.phpbb.com/kb/article/doesnt-have-a-default-value-errors/">Knowledge Base article about upgrading the MySQL schema</a>. If you encounter problems, please use <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=46">our support forums</a>.Schemat bazy danych MySQL dla phpBB jest nieaktualny. Został wykryty schemat dla MySQL 3.x/4.x, a na serwerze jest uruchomiona baza MySQL %2$s.<br /><strong>Przed wykonaniem aktualizacji, należy zaktualizować schemat.</strong><br /><br />Proszę zapoznać się z artykułem traktującym o aktualizacji schematu MySQL znajdującym się w <a href="http://www.phpbb.com/kb/article/doesnt-have-a-default-value-errors/">Bazie wiedzy</a>. Jeśli problemy będą nadal występowały, proszę poszukać pomocy na naszym <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=46">forum</a>.Twój schemat bazy danych MySQL jest nieaktualny. phpBB wykryło schemat dla MySQL 3.x/4.x, ale serwer działa na MySQL %2$s.<br /><strong>Przed kontynuacją aktualizacji musisz zaktualizować schemat.</strong><br /><br />Więcej informacji możesz znaleźć w <a href="http://wiki.phpbb3.pl/wiki/Aktualizacja_MySQL">artykule Wiki.phpBB3.PL o aktualizacji schematu MySQL</a>. Jeśli napotkasz problemy, zadaj pytanie na <a href="http://phpbb3.pl/">forum phpBB3.PL</a>.Twój schemat bazy danych MySQL jest nieaktualny. phpBB wykryło schemat dla MySQL 3.x/4.x, a server korzysta z MySQL %2$s.<br /><strong>Przed rozpoczęciem aktualizacji, musisz zaktualizować schemat.</strong><br /><br />Zajrzyj do <a href="http://www.phpbb.com/kb/article/doesnt-have-a-default-value-errors/">artykułu jak zaktualizować schemat MySQL</a>. Jeżeli napotkasz problemy, skorzystaj z <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=46">naszych forów pomocy</a>.
CATEGORYCategoryKategoriaKategoriaCategory
CONVERT_NEW_CONVERSIONNew conversionNowa konwersjaRozpocznij nową konwersjęNowa konwersja
INSTALL_TESTTest againTestujTestujTestuj ponownie
DLL_MSSQLMSSQL Server 2000+MSSQL Server 2000+MSSQL Server 2000+MSSQL Server 2000
INST_ERR_DB_NO_FIREBIRDThe version of Firebird installed on this machine is older than 2.0, please upgrade to a newer version.Wersja Firebirda zainstalowana na tym serwerze jest stara. Proszę wykonać aktualizację do wersji 2.0 lub nowszej.Wersja Firebird zainstalowana na tym serwerze jest za stara i musi zostać zaktualizowana do wersji 2.0 lub wyższej.Wersja Firebird na tym komputerze jest starsza niż 2.0, proszę zaktualizować do nowszej wersji.
VERSION_NOT_UP_TO_DATEYour version of phpBB is not up to date. Please continue the update process.Ta wersja skryptu phpBB jest nieaktualna. Proszę kontynuować proces aktualizacji.Twoja instalacja phpBB nie jest aktualna. Kontynuuj proces aktualizacji.Twoja wersja phpBB nie jest aktualna. Proszę kontynuować proces aktualizacji.
DLL_XMLXML support [ Jabber ]Obsługa XML [ Jabber ]Obsługa XML [ Jabber ]Wsparcie XML [ Jabber ]
UPDATE_INSTALLATION_EXPLAINWith this option, it is possible to update your phpBB installation to the latest version.<br />During the process all of your files will be checked for their integrity. You are able to review all differences and files before the update.<br /><br />The file update itself can be done in two different ways.</p><h2>Manual Update</h2><p>With this update you only download your personal set of changed files to make sure you do not lose your file modifications you may have done. After you downloaded this package you need to manually upload the files to their correct position under your phpBB root directory. Once done, you are able to do the file check stage again to see if you moved the files to their correct location.</p><h2>Automatic Update with FTP</h2><p>This method is similar to the first one but without the need to download the changed files and uploading them on your own. This will be done for you. In order to use this method you need to know your FTP login details since you will be asked for them. Once finished you will be redirected to the file check again to make sure everything got updated correctly.<br /><br />Za pomocą tej funkcji można wykonać aktualizację skryptu phpBB do najnowszej wersji.<br />W czasie procesu aktualizacji wszystkie stare pliki zostaną porównane z plikami nowej wersji. Przed aktualizacją będzie można przejrzeć wszystkie pliki i różnice.<br /><br />Aktualizacja plików może być wykonana na dwa różne sposoby:</p><h2>Aktualizacja ręczna</h2><p>Stosując tę metodę aktualizacji, należy pobrać zestaw zmienionych plików, sprawdzić je, aby nie stracić wcześniej ręcznie wprowadzonych modyfikacji – w razie potrzeby uzupełnić o te modyfikacje nowe pliki i wgraćć je na serwer we właściwe dla nich miejsca w skrypcie witryny. Po wykonaniu tej operacji należy sprawdzić, czy pliki te znajdują się we właściwych miejscach w skrypcie.</p><h2>Automatyczna aktualizacja za pomocą FTP</h2><p>Ta metoda jest podobna do pierwszej, ale zamiast pobierać pliki z serwera aktualizacji i wgrywać je do katalogu głównego skryptu witryny, wystarczy podać kilka danych dotyczących używanego serwera FTP. Po zakończeniu wgrywania plików przez serwer FTP nastąpi przekierowanie do sprawdzenia plików, by upewnić się, czy wszystko zostało prawidłowo wykonane.<br /><br />Za pomocą tej opcji możesz zaktualizować swoją instalację phpBB do najnowszej wersji.<br />W czasie procesu wszystkie Twoje pliki zostaną porównane z plikami nowej wersji. Przed aktualizacją będziesz mógł przejrzeć wszystkie różnice.<br /><br />Aktualizacja plików może być zrobiona dwoma różnymi sposobami.</p> <h2>Aktualizacja manualna</h2> <p>Ten tryb pozwala Ci pobrać Twoje zmodyfikowane pliki, wykonać potrzebne poprawki i samodzielnie wgrać je na serwer. Po wgraniu plików powinieneś wykonać ponowny test. Jeśli wszystko będzie zaktualizowane, zostaniesz przeniesiony do aktualizacji bazy danych.</p> <h2>Aktualizacja automatyczna za pomocą FTP</h2> <p>Ta metoda jest podobna do pierwszej, ale zamiast samodzielnie wgrywać pliki wystarczy, że podasz informacje dotyczące logowania do Twojego serwera FTP. Po zakończeniu wgrywania pliki zostaną porównane ponownie. Jeśli wszystko będzie zaktualizowane, zostaniesz przeniesiony do aktualizacji bazy danych.Za pomocą tej opcji możesz zaktualizować swoją instalację phpBB do najnowszej wersji.<br />W czasie procesu wszystkie Twoje pliki zostaną porównane z plikami nowej wersji. Przed aktualizacją będziesz mógł przejrzeć wszystkie różnice.<br /><br />Aktualizacja plików może być zrobiona dwoma różnymi sposobami.</p><h2>Aktualizacja manualna</h2><p>Ta aktualizacja pozwala Ci ściągnąć Twoje zmodyfikowane pliki byś nie stracił modyfikacji jakich dokonałeś.Po ściągnięciu paczki musisz ręcznie wgrać pliki w odpowiednie dla nich miejsce. Kiedy skończysz powinieneś wykonać ponowny test by upewnić się iż wszystkie pliki wgrane są w prawidłowe miejsca.</p><h2>Aktualizacja automatyczna za pomocą FTP</h2><p>Ta metoda jest podobna do pierwszej, ale nie musisz już ściągać zmienionych plików i wgrywać ich samemu. Zostanie to zrobione za Ciebie. By użyć tej metody musisz znać informacje dotyczące logowania na Twój serwer FTP by je podać gdy zostaniesz o nie poproszony. Po skończeniu wgrywania pliki zostaną porównane ponownie aby upewnić się że wszystko jest poprawnie zaktualizowane.<br /><br />
SHOW_DIFF_FINALShow resulting fileWyświetl plik wynikowyWyświetl plik wynikowyPokaż plik wynikowy
NO_AUTH_UPDATENot authorised to updateNie masz uprawnień do wykonania aktualizacjiNie masz praw do aktualizacjiBrak zezwoleń do aktualizacji
INST_ERR_PREFIXTables with the specified prefix already exist, please choose an alternative.Już istnieją tabele z takim prefiksem. Proszę wybrać inny.Już istnieją tabele z takim prefiksem, wybierz inny.Tabele z tym prefiksem już istnieją, wybierz inny prefix
DEFAULT_PREFIX_ISThe convertor was not able to find tables with the specified prefix. Please make sure you have entered the correct details for the board you are converting from. The default table prefix for %1$s is <strong>%2$s</strong>.Konwerter nie mógł znaleźć tabel o wybranym prefiksie. Proszę sprawdzić, czy zostały podane poprawnie informacje o starej witrynie. Domyślny prefiks tabel dla %1$s to <strong>%2$s</strong>.Konwerter nie mógł znaleźć tabel o wybranym prefiksie. Upewnij się, że dobrze podałeś szczegóły starego forum. Domyślny prefiks nazw tabel w %1$s to <strong>%2$s</strong>Konwerter nie mógł znaleźć tabel o wybranym prefiksie. Upewnij się że stare forum jest w tej samej bazie danych co phpBB 3.0.x. Domyślny prefiks tabel dla %1$s to <strong>%2$s</strong>
FILES_NEW_CONFLICT_EXPLAINThe following files are new within the latest version but it has been determined that there is already a file with the same name within the same position. This file will be overwritten by the new file.Poniższe pliki zostały dodane w najnowszej wersji, ale pliki o takich nazwach i tym samym położeniu znajdują się już w zainstalowanej wersji. Pliki te zostaną zastąpione nowymi.Poniższe pliki zostały dodane w najnowszej wersji, ale pliki o takich nazwach już istnieją w Twojej instalacji. Twoje pliki zostaną nadpisane przez oryginalne pliki.Poniższe pliki zostały dodane w najnowszej wersji, ale pliki o takich nazwach i tym samym położeniu już istnieją. Pliki te zostaną nadpisane przez nowe pliki.
STAGE_UPDATE_DBUpdate databaseAktualizacja bazy danychAktualizacja bazy danychZaktualizuj bazę danych
INST_ERR_PASSWORD_TOO_LONGThe password you entered is too long. The maximum length is 30 characters.Wprowadzone hasło jest za długie. Maksymalna długość to 30 znaków.Wpisane hasło jest za długie. Maksymalna długość to 30 znaków.Wpisane przez Ciebie hasło jest za długie. Maksymalna długość to 30 znaków.
TOGGLE_DISPLAYView/Hide file listWyświetl/Ukryj listę plikówWyświetl/Ukryj listę plikówPokaż/Ukryj listę pliku
APP_MAGICKImagemagick support [ Attachments ]Obsługa Imagemagick [ Załączniki ]Zainstalowany Imagemagick [ Załączniki ]Wsparcie imagemagick [ Załączniki ]
CONTINUE_CONVERT_BODYA previous conversion attempt has been determined. You are now able to choose between starting a new conversion or continuing the conversion.Wykryto poprzednią próbę konwersji. Można teraz rozpocząć nową konwersję lub kontynuować poprzednią.Wykryto poprzednią próbę konwersji. Możesz teraz wybrać, czy chcesz zacząć nową konwersję, czy kontynuować poprzednią.Wykryto wcześniejszą próbę konwersji. Możesz wybrać między rozpoczęciem konwersji od początku lub kontynuowaniem poprzedniej.
FILES_MODIFIED_EXPLAINThe following files are modified and do not represent the original files from the old version. The updated file will be a merge between your modifications and the new file.Poniższe pliki zostały zmodyfikowane i nie obrazują oryginalnych plików starej wersji. Pliki zostaną połączone i nowa wersja pliku będzie zawierać modyfikacje z nowej wersji i modyfikacje wykonane wcześniej.Poniższe pliki zostały zmodyfikowane, ale możliwe jest połączenie zmian. Nowa wersja pliku będzie zawierać modyfikacje zawarte w nowej wersji phpBB3 i modyfikacje, które wykonałeś Ty.Poniższe pliki zostały zmodyfikowane, ale możliwe jest połączenie zmian. Nowa wersja pliku będzie zawierać modyfikacje z nowej wersji i modyfikacje które Ty wykonałeś.
OVERVIEW_BODYWelcome to phpBB3!<br /><br />phpBB™ is the most widely used open source bulletin board solution in the world. phpBB3 is the latest installment in a package line started in 2000. Like its predecessors, phpBB3 is feature-rich, user-friendly, and fully supported by the phpBB Team. phpBB3 greatly improves on what made phpBB2 popular, and adds commonly requested features that were not present in previous versions. We hope it exceeds your expectations.<br /><br />This installation system will guide you through installing phpBB3, updating to the latest version of phpBB3 from past releases, as well as converting to phpBB3 from a different discussion board system (including phpBB2). For more information, we encourage you to read <a href="../docs/INSTALL.html">the installation guide</a>.<br /><br />To read the phpBB3 license or learn about obtaining support and our stance on it, please select the respective options from the side menu. To continue, please select the appropriate tab above.<p>Witamy w phpBB3!<br /><br />phpBB™ jest najczęściej używanym systemem forów internetowych na świecie. phpBB3 jest najnowszą wersją pakietu, który miał swoją premierę w 2000 roku. Tak jak i jego poprzednie wersje, phpBB3 jest bogate w funkcje, przyjazne dla użytkowników i w pełni wspierane przez zespół phpBB. phpBB3 wspaniale rozwija to, co uczyniło phpBB2 popularnym i zawiera najczęściej zgłaszane przez użytkowników funkcje, które nie były obecne w poprzedniej wersji. Mamy nadzieję, że ta wersja spełni twoje oczekiwania.<br /><br />Instalator poprowadzi cię przez proces instalacji phpBB3, konwersji innego typu witryny lub aktualizacji poprzedniej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, polecamy zapoznać się z <a href="../docs/INSTALL.html">instrukcją instalacji</a>.<br /><br /> Aby zapoznać się z licencją phpBB3 lub dowiedzieć się o zakresie naszej pomocy i jak ją uzyskać, wybierz daną opcję z bocznego menu. Aby kontynuować, wybierz na górze odpowiednią kartę.Witamy w phpBB3!<br /><br />phpBB™ jest najczęściej na świecie używanym rozwiązaniem forów internetowych o otwartym kodzie. phpBB3 to efekt rozpoczętej w 2000 roku pracy phpBB Group. Tak jak jego poprzednicy, phpBB3 ma wielkie możliwości, jest przyjazne dla użytkowników i w pełni wspierane przez phpBB Group. phpBB3 posiada te walory, które przyczyniły się do ogromnej popularności phpBB2, oraz dodaje najczęściej zgłaszane funkcje, których w poprzednich wersjach brakowało. Mamy nadzieję, że spełnia Twoje oczekiwania.<br /><br />Ten instalator przeprowadzi Cię przez proces instalacji phpBB3, aktualizowania skryptu do najnowszej wersji oraz konwersji do phpBB3 z innych skryptów forów dyskusyjnych (m.in. phpBB2). Więcej informacji można znaleźć w <a href="../docs/INSTALL.html">przewodniku instalacji</a>.<br /><br />Aby przeczytać licencję phpBB3 lub dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu pomocy, wybierz odpowiednią opcję z bocznego menu. Aby kontynuować, wybierz odpowiednią kartę powyżej.Witaj w phpBB3!<br /><br />phpBB™ jest najczęściej używanym skryptem forów na świecie. phpBB3 jest najnowszą częścią linii phpBB zapoczątkowanej w 2000 roku. Podobnie jak poprzednicy, phpBB3 jest bogaty w funkcje, przyjazny użytkownikowi i w pełni wspierany przez grupę phpBB. phpbb3 zdecydowanie poprawia funkcje, które uczyniły phpBB2 popularnym, a także dodaje najbardziej pożądane opcje, które nie były obecne w poprzednich wydaniach. Mamy nadzieję, że sprostamy Waszym wymaganiom.<br /><br />Ten proces przeprowadzi Cię przez instalację phpBB3, aktualizację do najnowszej wersji phpBB3 z poprzednich wydań lub konwersję do phpBB3 innych skryptów forum (wliczając phpBB2). Dokładniejsze informacje są dostępne w <a href="../docs/INSTALL.html" title="Przewodnik instalacji">przewodniku instalacyjnym</a>.<br /><br />By przeczytać licencję phpBB3 lub o tym jak uzyskać wsparcie, proszę wybrać opcję z panelu po lewej. By kontynuować instalację, proszę wybrać odpowiednią zakładkę z menu na górze.
TRY_DOWNLOAD_METHOD_BUTTONTry this method nowWypróbuj tę metodęWypróbuj ten sposóbWypróbuj tą metodę teraz
MERGING_FILESMerging differencesŁączenie różnicŁączenie zmianŁączenie różnic
INSTALL_CONGRATS_EXPLAIN <p>You have now successfully installed phpBB %1$s. From here, you have two options as to what to do with your newly installed phpBB3:</p> <h2>Convert an existing board to phpBB3</h2> <p>The phpBB Unified Convertor Framework supports the conversion of phpBB 2.0.x and other board systems to phpBB3. If you have an existing board that you wish to convert, please <a href="%2$s">proceed on to the convertor</a>.</p> <h2>Go live with your phpBB3!</h2> <p>Clicking the button below will take you to your Administration Control Panel (ACP). Take some time to examine the options available to you. Remember that help is available online via the <a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/">Documentation</a> and the <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=46">support forums</a>, see the <a href="%3$s">README</a> for further information.</p><p><strong>Please now delete, move or rename the install directory before you use your board. If this directory is still present, only the Administration Control Panel (ACP) will be accessible.</strong></p> <p>Skrypt phpBB %1$s został zainstalowany. Teraz możesz:</p> <h2>Skonwertować istniejącą witrynę na phpBB3</h2> <p>Konwerter phpBB może skonwertować witrynę opartą o phpBB2 i inne skrypty na phpBB3. Jeżeli masz witrynę, którą chcesz skonwertować, <a href="%2$s">uruchom konwerter</a>.</p> <h2>Rozpocznij używanie swojego phpBB3!</h2> <p>Naciśnięcie przycisku znajdującego się poniżej, spowoduje przeniesienie cię do panelu administracji (PA). Poświęć chwilę na sprawdzenie dostępnych funkcji. Pomoc możesz uzyskać na stronie internetowej phpBB3, zapoznając się z <a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/">dokumentacją</a> oraz na forum <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=46">pomocy</a>. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj <a href="%3$s">README</a>.</p><p><strong>Przed użyciem witryny, proszę zmienić nazwę, przenieść lub usunąć katalog instalacyjny „install/”. W innym przypadku dostępny będzie tylko Panel administracji (PA).</strong></p><p>Właśnie zainstalowałeś skrypt phpBB %1$s. Teraz możesz zrobić dwie rzeczy:</p> <h2>Przekonwertować istniejące forum do phpBB3</h2> <p>Za pomocą Ujednoliconego Systemu Konwerującego phpBB możesz przekonwertować forum oparte o phpBB2 i inne skrypty do phpBB3. Jeżeli masz forum, które chcesz przekonwertować, <a href="%2$s">uruchom konwerter</a>.</p> <h2>Zacznij używać swojego phpBB3!</h2> <p>Kliknięcie w link poniżej przeniesie Cię do Panelu administracyjnego (ACP). Poświęć chwilę na dostosowanie ustawień forum do swoich potrzeb. Pamiętaj, że pomoc w używaniu phpBB możesz uzyskać czytając <a href="http://phpbb3.pl/support/documentation/" rel="external">dokumentację</a> i pytając na polskim forum <a href="http://phpbb3.pl/" rel="external">phpBB3.PL</a>.</p> <p><strong>Powinieneś teraz skasować, przenieść lub zmienić nazwę folderu install/. Jeśli tego nie zrobisz to działał będzie tylko Panel Administracyjny.</strong></p> <p>Właśnie zainstalowałeś phpBB %1$s. Teraz masz dwie możliwości:</p> <h2>Konwersja istniejącego forum do phpBB3</h2> <p>Konwerter phpBB umożliwia przeniesienie forum opartego na phpBB 2.0.x lub innym systemie do phpBB3. Jeżeli posiadasz już forum i chcesz je zaktualizować, <a href="%2$s">przejdź do konwertera</a>.</p> <h2>Zaczęcie pracy z phpBB3!</h2> <p>Kliknięcie w przycisk znajdujący się poniżej przeniesie Cię do Panelu Administracyjnego (PA). Poświęć trochę czasu, by zaznajomić się z opcjami phpBB w wersji 3.0. Pamiętaj, że pomoc znajdziesz w <a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/">dokumentacji</a> oraz <a href="http://www.phpbb.com/phpBB/viewforum.php?f=46">na tym forum</a>. Przeczytaj <a href="%3$s">README</a> w celu uzyskania dalszych informacji.</p> <p><strong>Proszę teraz usunąć, przenieść lub zmienić nazwę katalogu instalacyjnego (/install), zanim zaczniesz korzystać z forum. Dopóki tego nie zrobisz, jedynie Panel Administracyjny (PA) będzie dostępny.</strong></p>
CONV_ERROR_REPLACE_FORUMUnable to insert new forum replacing old forum.Nie można wstawić nowego forum zamieniając stare forum.Nie można wstawić nowego działu zamieniając stary dział.Nie można wstawić nowego forum zamieniając stare forum.
CONFIG_RETRYRetrySpróbuj ponownieSpróbuj ponowniePonów próbę
PERFORM_DATABASE_UPDATEPerform database updateWykonaj aktualizację bazy danychUruchom aktualizację bazy danychWykonaj aktualizacje bazy danych
CONV_ERROR_WRONG_GROUPWrong group “%1$s” defined in %2$s.Niewłaściwa grupa „%1$s” zdefiniowana w %2$s.Niewłaściwa grupa „%1$s” zdefiniowana w %2$s.Nieprawidłowa grupa "%1$s" zdefiniowana w %2$s.
INST_ERR_DB_NO_ORACLEThe version of Oracle installed on this machine requires you to set the <var>NLS_CHARACTERSET</var> parameter to <var>UTF8</var>. Either upgrade your installation to 9.2+ or change the parameter.Wersja Oracle zainstalowana na tym serwerze wymaga ustawienia parametru <var>NLS_CHARACTERSET</var> na <var>UTF8</var>. Proszę zmienić ten parametr lub zaktualizować bazę do wersji 9.2 lub nowszej.Wersja Oracle zainstalowana na tym serwerze wymaga ustawienia parametru <var>NLS_CHARACTERSET</var> na <var>UTF8</var>. Zmień ten parametr lub zaktualizuj instalację do wersji 9.2 lub wyższej.Wersja Oracle zainstalowana na tym komputerze wymaga przypisania zmiennej środowiskowej <var>NLS_CHARACTERSET</var> wartości <var>UTF8</var>. Zaktualizuj Oracle do wersji 9.2 lub wyższej, lub ustaw wartość tej zmiennej środowiskowej.
SMILIES_TWISTED_EVILTwisted EvilSzalonySzalonyDiabeł
CONTINUE_OLD_CONVERSIONContinue previously started conversionKontynuuj poprzednio rozpoczętą konwersjęKontynuuj poprzednią konwersjęKontynuuj poprzednio zaczętą konwersję
STAGE_DATABASEDatabase settingsUstawienia bazy danychBaza danychUstawienia bazy danych
UPDATE_VERSION_OPTIMIZEUpdating version and optimising tablesAktualizowanie wersji i optymalizacja tabelAktualizacja wersji i optymalizacja tabelAktualizowanie wersji i optymalizacja tabel
LONG_SCRIPT_EXECUTIONPlease note that this can take a while... Please do not stop the script.Operacja ta może chwilę potrwać… Proszę nie zatrzymywać skryptu.Weź pod uwagę, że to może chwilę potrwać... Nie zatrzymuj skryptu.Pamiętaj, że to może chwilę potrwać... Proszę nie zatrzymywać skryptu.
DLL_ZLIBzlib compression support [ gz, .tar.gz, .zip ]Obsługa kompresji zlib [ gz, .tar.gz, .zip ]Obsługa kompresji zlib [ gz, .tar.gz, .zip ]Wsparcie kompresji zlib [ gz, .tar.gz, .zip ]
DIFF_SIDE_BY_SIDESide by SideWersja obok wersjiWersja obok wersjiJeden obok drugiego
REPORT_WAREZThe post contains links to illegal or pirated software.Post zawiera odnośniki do nielegalnego oprogramowania.Post zawiera odnośniki do nielegalnego oprogramowania.Post zawiera linki do nielegalnego lub pirackiego oprogramowania.
SMILIES_CRYINGCrying or Very SadPłaczePłaczePłacze lub bardzo smutny
CONV_ERROR_NO_GROUPGroup “%1$s” could not be found in %2$s.W %2$s nie znaleziono grupy „%1$s”.Grupa „%1$s” nie została znaleziona w %2$s.Grupa "%1$s" nie została znaleziona w %2$s.
SYNC_POST_COUNTSynchronising post_countsSynchronizacja liczników postówSynchronizacja liczników postówSynchronizowanie post_counts
UPDATE_TOPICS_POSTEDGenerating topics posted informationGenerowanie informacji o tematachGenerowanie informacji o napisanych wątkachGenerowanie informacji na temat napisanych tematów
CONFIG_SITE_DESCA short text to describe your forumKrótki opis twojej witrynyKrótki opis Twojego forumKrótki tekst opisujący Twoje forum
NO_UPDATE_FILES_OUTDATEDNo valid update directory was found, please make sure you uploaded the relevant files.<br /><br />Your installation does <strong>not</strong> seem to be up to date. Updates are available for your version of phpBB %1$s, please visit <a href="http://www.phpbb.com/downloads/" rel="external">http://www.phpbb.com/downloads/</a> to obtain the correct package to update from Version %2$s to Version %3$s.Nie znaleziono prawidłowego katalogu aktualizacyjnego. Proszę sprawdzić, czy na serwer zostały wysłane właściwe pliki.<br /><br />Ten skrypt <strong>nie</strong> wygląda na aktualny. Dostępne są aktualizacje dla wersji phpBB %1$s. Proszę przejść na stronę <a href="http://www.phpbb.com/downloads/" rel="external">http://www.phpbb.com/downloads/</a>, aby pobrać właściwy pakiet aktualizujący wersję %2$s do wersji %3$s.Nie znaleziono prawidłowego katalogu aktualizacyjnego, upewnij się, że wgrałeś właściwe pliki.<br /><br />Twoja instalacja <strong>nie</strong> wygląda na aktualną. Aktualizacje do Twojej wersji phpBB %1$s są dostępne na stronie <a href="http://www.phpbb.com/downloads/" rel="external">http://www.phpbb.com/downloads/</a>. Wejdź na tę stronę i pobierz właściwy pakiet aktualizujący z wersji %2$s do wersji %3$s.Nie znaleziono katalogu aktualizacji. Proszę się upewnić, że zostały wgrane właściwe pliki.<br /><br />Twoja instalacja sprawia wrażenie <strong>nieaktualnej</strong>. Są dostępne aktualizacje dla wersji phpBB %1$s. Proszę wejść na stronę <a href="http://www.phpbb.com/downloads.php" rel="external">http://www.phpbb.com/downloads.php</a> aby pobrać poprawną paczkę do aktualizacji z wersji %2$s do %3$s.
INST_ERR_DB_NO_NAMENo database name specified.Nie podano nazwy bazy danych.Nie podałeś nazwy bazy danych.Nie określono nazwy bazy danych
CAT_UPDATEUpdateAktualizacjaAktualizujUaktualnij
FILES_REQUIRED_EXPLAIN<strong>Required</strong> - In order to function correctly phpBB needs to be able to access or write to certain files or directories. If you see “Not Found” you need to create the relevant file or directory. If you see “Unwritable” you need to change the permissions on the file or directory to allow phpBB to write to it.<strong>Wymagane</strong> – Aby prawidłowo funkcjonować, phpBB musi mieć możliwość odczytu lub zapisu do pewnych plików czy katalogów. Informacja „Nie znaleziono”, oznacza, że trzeba utworzyć odpowiedni plik lub katalog, a informacja „Tylko do odczytu” oznacza, że trzeba zmienić atrybuty odpowiedniego pliku lub katalogu, tak aby umożliwić phpBB w nich zapis.<strong>Wymagane</strong> - phpBB potrzebuje możliwości odczytywania lub zapisywania tych plików. Napis „Nie znaleziono” oznacza, że musisz utworzyć odpowiedni plik lub folder, a napis „Niezapisywalne” oznacza, że musisz zmienić uprawnienia dostępu do odpowiedniego pliku lub folderu, aby umożliwić phpBB zapisywanie w nim informacji.<strong>Wymagany</strong> - Aby phpBB funkcjonowało poprawnie niezbędny jest dostęp do lub prawa zapisu do pewnych plików lub katalogów. Jeżeli zobaczysz "Nie znaleziono" to należy utworzyć stosowny plik lub katalog. Jeżeli zobaczysz "Niezapisywalny" to należy zmienić uprawnienia do pliku lub katalogu tak, aby phpBB mogło w nich pisać.
SOFTWAREBoard softwareOprogramowanie witrynySkrypt forów dyskusyjnychOprogramowanie forum
SMILIES_EVILEvil or Very MadZłyZłyZły lub bardzo wściekły
MAKE_FOLDER_WRITABLEPlease make sure that this folder exists and is writable by the webserver then try again:<br />»<strong>%s</strong>.Proszę sprawdzić, czy ten katalog istnieje i nie jest zabezpieczony przd zapisem, a następnie spróbować ponownie:<br />»<strong>%s</strong>.Upewnij się, że ten folder istnieje i jest zapiswyalny przez serwer, a potem spróbuj ponownie:<br />»<strong>%s</strong>Upewnij się, że katalog istnieje i jest zapisywalny, a później spróbuj ponownie:<br />»<strong>%s</strong>
VERSION_UP_TO_DATE_ACPYour installation is up to date, no updates are available for your version of phpBB. You do not need to update your installation.To jest najnowsza wersja skryptu phpBB. Nie trzeba jej aktualizować.Twoja instalacja phpBB jest aktualna. Nie musisz jej aktualizować.Twoja wersja jest aktualna, nie ma żadnych nowych uaktualnień dla Twojego phpBB.
NO_UPDATE_FILES_UP_TO_DATEYour version is up to date. There is no need to run the update tool. If you want to make an integrity check on your files make sure you uploaded the correct update files.Zainstalowana wersja jest aktualna. Nie ma potrzeby uruchamiania narzędzia aktualizującego. Jeśli chcesz sprawdzić integralność swoich plików, sprawdź najpierw, czy na serwer zostały wysłane właściwe pliki aktualizacyjne.Twoja instalacja jest aktualna. Nie musisz uruchamiać narzędzia aktualizującego. Jeśli, mimo to, chcesz sprawdzić integralność swoich plików, upewnij się, że wgrałeś właściwe pliki aktualizacyjne.Twoja wersja jest aktualna. Nie ma potrzeby, aby uruchamiać narzędzie aktualizujące. Jeśli chcesz wykonać sprawdzenie spójności swoich plików, upewnij się że wysłałeś odpowiednie pliki.
CONFIG_FILE_UNABLE_WRITEIt was not possible to write the configuration file. Alternative methods for this file to be created are presented below.Zapisanie pliku konfiguracji nie było możliwe. Inne metody utworzenia tego pliku są przedstawione poniżej.Zapisanie pliku konfiguracyjnego nie było możliwe. Inne metody utworzenia tego pliku są zaprezentowane poniżej.Nie udało się zapisać pliku konfiguracyjnego. Alternatywne metody utworzenia tego pliku widać poniżej.
REFRESH_PAGERefresh page to continue conversionOdśwież stronę, aby kontynuować konwersjęOdśwież stronę, aby kontynuować konwersjęOdśwież stronę, by kontynuować konwersję
CONFIG_CONVERTConverting the configurationKonwertowanie konfiguracjiKonwertowanie konfiguracjiKonwertuj konfigurację
UPDATING_TO_LATEST_STABLEUpdating database to latest stable releaseAktualizowanie bazy danych do najnowszej stabilnej wersjiAktualizacja bazy danych do najnowszej stabilnej wersjiAktualizowanie bazy danych do ostatniego stabilnego wydania
DISABLE_KEYSDisabling keysWyłączanie kluczyBlokowanie kluczyBlokowanie kluczy.
STAGE_FILE_CHECKCheck filesSprawdzanie plikówPorównywanie plikówSprawdź pliki
SMILIES_SURPRISEDSurprisedZaskoczonyZdziwionyNiespodzianka
INST_ERR_DB_CONNECTCould not connect to the database, see error message below.Nie można połączyć się z bazą danych. Poniżej znajduje się opis błędu.Nie można połączyć się z bazą danych, poniżej znajduje się opis błędu.Nie można połączyć się z bazą danych, zobacz treść błędu poniżej
FILES_UP_TO_DATEAlready updated filesPliki już zaktualizowaneJuż zaktualizowane plikiWgrane pliki
STATUS_NEW_CONFLICTConflicting new fileNowy plik powodujący konfliktyNowy plik, który istnieje już w Twojej instalacjiKonflikt z nowym plikiem
BOTSpider/RobotPająk/RobotBotPająk/Robot
BACKBackWsteczWsteczBack
FORUMS_TEST_FORUM_DESCDescription of your first forum.To jest twoje pierwsze forum typu „Forum”To tylko testowy dział.Opis Twojego pierwszego forum.
POST_IDPost IDID postaID postuID postu
ENABLE_KEYSRe-enabling keys. This can take a while.Włączanie kluczy… Może to zająć dłuższą chwilę.Ponowne odblokowywanie kluczy. Może to chwilę potrwać.Ponowne odblokowanie kluczy. Może to trochę potrwać
SELECT_DIFF_MODESelect diff modeWybierz tryb porównaniaWybierz typ diffuWybierz typ diffu
NEXT_STEPProceed to next stepPrzejdź do następnego etapuPrzejdź do następnego etapuPrzejdź do następnego kroku
PHP_SUPPORTED_DB_EXPLAIN<strong>Required</strong> - You must have support for at least one compatible database within PHP. If no database modules are shown as available you should contact your hosting provider or review the relevant PHP installation documentation for advice.<strong>Wymagane</strong> – Należy mieć przynajmniej jedną z obsługiwanych przez PHP baz danych. Jeśli żaden z modułów baz danych nie jest wyświetlony jako dostępny, należy skontaktować się z dostawcą usługi hostingowej lub przejrzeć odpowiednią dokumentację instalacji PHP w poszukiwaniu porady.<strong>Wymagane</strong> - Musisz posiadać przynajmniej jedną z obsługiwanych baz danych powiązaną z PHP. Jeżeli żaden z modułów nie jest wyświetlony jako dostępny, powinieneś skontaktować się z dostawcą usługi hostingowej lub przejrzeć dokumentację PHP w poszukiwaniu porady.<strong>Wymagane</strong> - Musisz mieć przynajmniej jedną bazę danych kompatybilną z PHP. Jeśli żadne moduły bazy danych nie są wyświetlane jako dostępne, powinieneś skontaktować się z dostawcą hostingu lub przejrzeć związaną z omawianą sprawą dokumentację instalacji PHP w celu znalezienia porady.
MERGE_NO_MERGE_NEW_OPTIONDo not merge - use new fileNie dołączaj – użyj nowego plikuNie łącz - użyj nowego plikuNie łącz - użyj nowego pliku
PHP_GETIMAGESIZE_SUPPORTPHP function getimagesize() is availableFunkcja PHP <var>getimagesize()</var> jest dostępnaDostępność funkcji PHP getimagesize()Funkcja PHP getimagesize() jest dostępna
PHP_URL_FOPEN_SUPPORTPHP setting <var>allow_url_fopen</var> is enabledFunkcja PHP <var>allow_url_fopen</var> jest włączonaUstawienie PHP <var>allow_url_fopen</var> jest odblokowaneUstawienie PHP <var>allow_url_fopen</var> jest włączone
CONV_ERROR_USER_ACCESSUnable to get user authentication information.Nie można uzyskać informacji o uwierzytelnianiu użytkowników.Nie można uzyskać informacji o uprawnieniach użytkowników.Nie można uzyskać informacji o uprawnieniach użytkowników.
CONV_ERROR_NO_SMILIES_PATHNote to developer: you must specify $convertor[\Informacja dla dewelopera: Trzeba podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\
TRY_DOWNLOAD_METHODYou may want to try the download modified files method.<br />This method always works and is also the recommended update path.Być może zechcesz spróbować metody pobierania zmodyfikowanych plików.<br />Ta metoda zawsze działa i jest także polecanym sposobem aktualizacji.Możesz spróbować metody pobierania zmodyfikowanych plików.<br />Ten sposób zawsze działa i jest sposobem zalecanym.Możesz chcieć wypróbować metodę pobierania zmodyfikowanych plików.<br />Ta metoda zawsze działa i jest takżę zalecaną ścieżką aktualizacji.
CONV_ERROR_REPLACE_CATEGORYUnable to insert new forum replacing old category.Nie można wstawić nowego forum zamieniając starą kategorię.Nie można wstawić nowego działu zamieniając starą kategorię.Nie można wstawić nowego forum zamieniając starą kategorię.
ADMIN_USERNAMEAdministrator usernameLogin administratoraLogin administratoraNazwa administratora
PHP_REGISTER_GLOBALSPHP setting <var>register_globals</var> is disabledFunkcja PHP <var>register_globals</var> jest wyłączonaUstawienie PHP <var>register_globals</var> jest zablokowaneUstawienie PHP <var>register_globals</var> jest wyłączone
DOWNLOAD_CONFLICTS_EXPLAINSearch for &lt;&lt;&lt; to spot conflictsSzukaj &lt;&lt;&lt;, aby zobaczyć błędySzukaj &lt;&lt;&lt; aby natrafić na konfliktySzukaj &lt;&lt;&lt; aby dostrzec konflikty
TOPICS_TOPIC_TITLEWelcome to phpBB3Witamy w phpBB3!Witamy w phpBB3!Witaj w phpBB3
CONVERT_NOT_EXISTThe specified convertor does not exist.Wybrany konwerter nie istnieje.Wybrany konwerter nie istnieje.Wybrany konwerter nie istnieje
COULD_NOT_FIND_PATHCould not find path to your former board. Please check your settings and try again.<br />» %s was specified as the source path.Nie można znaleźć ścieżki do poprzedniej witryny. Proszę sprawdzić ustawienia i spróbować ponownie.<br />» Podana ścieżka do źródłowej witryny to %s.Nie można znaleźć ścieżki do Twojego poprzedniego forum. Sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.<br />» Podana ścieżka to %s.Nie można znaleźć ścieżki do Twojego poprzedniego forum. Sprawdź ustawienia i spróbuj ponownie.<br />» %s zostało określone jako ścieżka źródłowa.
FTP_UPLOADUploadWyślijWyślijWgraj
INST_ERR_MISSING_DATAYou must fill out all fields in this block.Należy wypełnić wszystkie pola w tym formularzu.Musisz wypełnić wszystkie pola w tym formularzu.Musisz wypełnić wszystkie pola w tym bloku.
CURRENT_FILEBegin of Conflict - Original File code before updateKonflikt – Kod oryginalnego pliku przed aktualizacjąPoczątek konfliktu - oryginalny kod pliku przed aktualizacjąPoczątek konfliktu - oryginalny kod pliku przed aktualizacją
FILES_OPTIONAL_EXPLAIN<strong>Optional</strong> - These files, directories or permission settings are not required. The installation system will attempt to use various techniques to create them if they do not exist or cannot be written to. However, the presence of these will speed installation.<strong>Opcjonalne</strong> – Te pliki, katalogi czy ustawienia zezwoleń nie są wymagane, jednak ich obecność przyśpieszy instalację. Jeśli nie istnieją lub są zabezpieczone przed zapisem, instalator spróbuje różnych metod, aby je utworzyć.<strong>Opcjonalne</strong> - Te pliki, foldery lub uprawnienia, nie są wymagane. Instalator spróbuje wielu metod, aby je utworzyć, jeśli one nie istnieją lub nie są zapisywalne, jednak ich obecność przyspieszy instalację.<strong>Opcjonalnie</strong> - Te pliki, katalogi lub ustawienia uprawnień nie są wymagane. System instalacji będzie próbował użyć różnych sposobów aby je utworzyć, jeśli nie istnieją lub nie można do nich pisać. Jakkolwiek ich obecność przyspieszy instalację.
DOWNLOAD_UPDATE_METHOD_BUTTONDownload modified files archive (recommended)Pobierz archiwum zmodyfikowanych plików (zalecane)Pobierz archiwum ze zmodyfikowanymi plikami (zalecane)Pobierz archiwum zmodyfikowanych plików (zalecane)
CONVERT_INTROWelcome to the phpBB Unified Convertor FrameworkWitamy w konwerterze phpBBWitamy w Ujednoliconym Systemie Konwerującym phpBBWitaj w phpBB Unified Convertor Framework
SQL_FAILURE_EXPLAINThis is probably nothing to worry about, update will continue. Should this fail to complete you may need to seek help at our support forums. See <a href="../docs/README.html">README</a> for details on how to obtain advice.To prawdopodobnie jest nic czym należy się martwić. Aktualizacja będzie kontynuowana. Jeśli nie uda się dokończyć aktualizacji, można poszukać pomocy na naszych forach internetowych. W pliku <a href="../docs/README.html">README</a> znajdują się informacje o tym jak znaleźć pomoc.To prawdopodobnie nie jest coś, czym powinieneś się martwić, aktualizacja będzie kontynuowana. Jeśli nie uda się zakończyć aktualizacji, możesz poszukać pomocy na naszych forach internetowych. W pliku <a href="../docs/README.html">README</a> są informacje o tym, jak znaleźć pomoc.Najprawdopodobniej nie ma się czym martwić, aktualizacja będzie kontynuowana. W przypadku gdy tak się nie stanie możesz poszukać pomocy na stronie wsparcia dla phpBB. Pod <a href="../docs/README.html">tym</a> adresem znajdziesz informacje, w jaki sposób ją otrzymać.
MBSTRING_CHECK_EXPLAIN<strong>Required</strong> - <samp>mbstring</samp> is a PHP extension that provides multibyte string functions. Certain features of mbstring are not compatible with phpBB and must be disabled.<strong>Wymagane</strong> – <samp>mbstring</samp>, to rozszerzenie PHP dostarczające funkcje służące do operowania na tekstach o wielobajtowych ciągach znaków. Niektóre funkcje mbstring nie są kompatybilne z phpBB i muszą być wyłączone.<strong>Wymagane</strong> - mbstring to rozszerzenie PHP dostarczające funkcje służące do operowania na tekstach o wielobajtowych znakach. Niektóre właściwości mbstring nie są kompatybilne z phpBB i muszą być zablokowane<strong>Wymagane</strong> - <samp>mbstring</samp> jest rozszerzeniem PHP dostarczające funkcje operowania na tekstach o wielobajtowych znakach. Niektóre właściwości mbstring nie są kompatybilne z phpBB i muszą być zablokowane
NO_LOCATIONCannot determine location. If you know Imagemagick is installed, you may specify the location later within your administration control panelNie można określić położenia. Jeśli wiesz gdzie, jest zainstalowany ImageMagick, to w panelu administracji podaj ścieżkę do niego.Nie można określić położenia. Jeśli wiesz czy i gdzie ImageMagick jest zainstalowany, to podaj ścieżkę do niego w panelu administracyjnym po zainstalowaniu phpBB.Nie udało się zlokalizować Imagemagick. Jeżeli znasz ścieżkę instalacji, możesz ją później wpisać w Panelu Administracyjnym.
SUPPORT_BODYFull support will be provided for the current stable release of phpBB3, free of charge. This includes:</p><ul><li>installation</li><li>configuration</li><li>technical questions</li><li>problems relating to potential bugs in the software</li><li>updating from Release Candidate (RC) versions to the latest stable version</li><li>converting from phpBB 2.0.x to phpBB3</li><li>converting from other discussion board software to phpBB3 (please see the <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=65">Convertors Forum</a>)</li></ul><p>We encourage users still running beta versions of phpBB3 to replace their installation with a fresh copy of the latest version.</p><h2>MODs / Styles</h2><p>For issues relating to MODs, please post in the appropriate <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=81">Modifications Forum</a>.<br />For issues relating to styles, templates and imagesets, please post in the appropriate <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=80">Styles Forum</a>.<br /><br />If your question relates to a specific package, please post directly in the topic dedicated to the package.</p><h2>Obtaining Support</h2><p><a href="http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=14&amp;t=571070">The phpBB Welcome Package</a><br /><a href="http://www.phpbb.com/support/">Support Section</a><br /><a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/quickstart/">Quick Start Guide</a><br /><br />To ensure you stay up to date with the latest news and releases, why not <a href="http://www.phpbb.com/support/">subscribe to our mailing list</a>?<br /><br />Pełna pomoc dla tego wydania phpBB3 jest darmowa. Zakres pomocy obejmuje:</p><ul><li>instalację</li><li>konfigurację</li><li>zapytania techniczne</li><li>problemy związane z potencjalnymi błędami oprogramowania</li><li>aktualizację wersji testowej RC do najnowszej, stabilnej wersji</li><li>konwersję z phpBB 2.0.x na phpBB3</li><li>konwersję z innych systemów forów dyskusyjnych na phpBB3 (proszę przejść na <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=65">Convertors Forum</a>)</li></ul><p>Zachęcamy użytkowników korzystających z wersji testowych phpBB3, aby dokonali aktualizacji do najnowszej stabilnej wersji.</p><h2>Modyfikacje / Style</h2><p>W sprawach związanych z modyfikacjami, proszę kierować się na <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=81">Modifications Forum</a>.<br />W sprawach związanych ze stylami, szablonami, zestawami obrazków, proszę kierować się na <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=80">Styles Forum</a>.<br /><br />Jeśli pytania dotyczą konkretnego pakietu, proszę zadać je bezpośrednio w temacie dedykowanym temu pakietowi.</p><h2>Pomoc</h2><p><a href="http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=14&amp;t=571070">Pakiet startowy</a><br /><a href="http://www.phpbb.com/support/">Sekcja pomocy</a><br /><a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/quickstart/">Instrukcja „Jak rozpocząć”</a><br /><br />Aby otrzymywać najnowsze informacje o aktualizacjach <a href="http://www.phpbb.com/support/">subskrybuj naszą listę mailingową</a>.<br /><br />Dla aktualnej, stabilnej wersji phpBB3, oferowane jest pełne, darmowe wsparcie. Zawiera ono:</p><ul><li>instalację</li><li>konfigurację</li><li>pytania techniczne</li><li>problemy związane z potencjalnymi błędami w skrypcie</li><li>aktualizację z kandydatów do wydania (RC) do najnowszej stabilnej wersji</li><li>konwersję z phpBB 2.0.x do phpBB3</li><li>konwersję z innych skryptów forów dyskusyjnych do phpBB3 (zobacz <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=65">dział konwerterów</a>)</li></ul><p>Użytkownikom nadal korzystającym z testowych wydań phpBB3 radzimy ich usunięcie i zainstalowanie finalnej wersji phpBB3.</p><h2>MODy / Style</h2><p>Z problemami dotyczącymi MODów, napisz w odpowiednim <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=81">dziale modyfikacji</a>.<br />Z problemami dotyczącymi stylów, szablonów, zestawów obrazków i motywów, napisz w odpowiednim <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=80">dziale stylów</a>.<br /><br />Jeśli Twoje pytania dotyczą konkretnego pakietu, napisz w temacie dedykowanym dla tego pakietu.</p><h2>Uzyskiwanie pomocy<h2><p><a href="http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=14&amp;t=571070">Pakiet Powitalny phpBB</a><br /><a href="http://www.phpbb.com/support/">Sekcja wsparcia</a><br /><a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/quickstart/">Poradnik Szybki Start</a><br /><br />Aby upewnić się, że wiesz o najnowszych informacjach i wydaniach, możesz <a href="http://www.phpbb.com/support/">zapisać się do naszej listy mailingowej</a>.<br /><br />Pełne, bezpłatne wsparcie dla obecnej, stabilnej wersji phpBB3 będzie zawierało:</p><ul><li>instalację</li><li>konfigurację</li><li>pytania techniczne</li><li>problemy związane z potencjalnymi błędami w oprogramowaniu</li><li>aktualizację z wersji Release Candidate (RC) do ostatniej stabilnej wersji</li><li>konwersję z phpBB 2.0.x do phpBB3</li><li>konwersję z innych skryptów forów do phpBB3 (zobacz <a href="http://www.phpbb.com/community/viewforum.php?f=65">Forum konwerterów</a>)</li></ul><p>Zachęcamy użytkowników do zmiany wersji beta phpBB3 na aktualną wersję.</p><h2>Modyfikacje / Style</h2><p>Problemy związane z modyfikacjami, proszę zamieszczać na forum <a href="http://www.phpbb.pl/forum/viewforum.php?f=41">Modyfikacje</a>.<br />Problemy związane ze stylami, szablonami oraz paczkami obrazków, proszę zamieszczać na forum <a href="http://www.phpbb.pl/forum/viewforum.php?f=55">Style</a>.<br /><br />W przypadku pytań związanych z konkretnym pakietem, proszę pisać w tematach poświęconych danemu pakietowi.</p><h2>Korzystanie ze wsparcia</h2><p><a href="http://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?f=14&amp;t=571070">Powitalna paczka phpBB</a><br /><a href="http://www.phpbb.com/support/">Dział wsparcia</a><br /><a href="http://www.phpbb.com/support/documentation/3.0/quickstart/">Przewodnik szybkiego startu</a><br /><br />Jeżeli chcesz pozostać na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydaniami to <a href="http://www.phpbb.com/support/">zapisz się do naszej listy mailingowej</a>.<br /><br />
FORUM_PATHBoard pathŚcieżka do starej witrynyŚcieżka do starego forumŚcieżka forum
SCRIPT_PATH_EXPLAINThe path where phpBB is located relative to the domain name, e.g. <samp>/phpBB3</samp>.Jest to ścieżka do skryptu phpBB, relatywna do nazwy domeny. Na przykład: <samp>/phpBB3</samp>.To jest ścieżka do skryptu w odniesieniu do domeny głównej, na przykład <samp>/phpBB3</samp>.Ścieżka, pod którą znajduje się phpBB relatywnie do nazwy domeny, np. <samp>/phpBB3</samp>.
SMILIES_CONFUSEDConfusedBoi sięBoi sięZmieszany
CONV_ERROR_GROUP_ACCESSUnable to get group authentication information.Nie można uzyskać informacji o uwierzytelnieniu grup.Nie można uzyskać informacji o uprawnieniach grup.Nie można uzyskać informacji o uprawnieniach grup.
PREPROCESS_STEPExecuting pre-processing functions/queriesWykonywanie czynności przygotowującychWykonywanie czynności przygotowującychWykonywanie przedprocesowych funkcji/zapytań
INST_ERR_FTP_PATHCould not change to the given directory, please check the path.Nie można zmienić podanego katalogu. Proszę sprawdzić ścieżkę.Nie można odnaleźć podanej ścieżki, sprawdź, czy jest poprawna.Nie można było zmienić podanego katalogu, proszę sprawdzić poprawność ścieżki.
SMILIES_UBER_GEEKUber GeekŚwir, i to jaki!Świr, i to jaki!Komputerowiec
PROCESS_LASTProcessing last statementsWykonywanie czynności końcowychWykonywanie czynności końcowychPrzetwarzanie ostatnich ustawień
WELCOME_INSTALLWelcome to phpBB3 InstallationWitamy w instalatorze phpBB3!Witamy w instalatorze phpBB3!Witaj w Instalacji phpBB3
CONTINUE_UPDATE_NOWContinue the update process nowKontynuuj aktualizacjęKontynuuj proces aktualizacjiKontynuuj proces aktualizacji teraz
LOGIN_UPDATE_EXPLAINIn order to update your installation you need to login first.Aby wykonać aktualizację zainstalowanej wersji, należy się najpierw zalogować.Aby zaktualizować swoją instalację musisz się najpierw zalogować.W celu zaktualizowania Twojej instalacji, musisz się najpierw zalogować.
SMILIES_MR_GREENMr. GreenMr.GreenPan ZielonyPan Zielony
MBSTRING_ENCODING_TRANSLATIONTransparent character encodingKodowanie przezroczystych znakówKodowanie przezroczystych znakówTransparentne kodowanie znaków
UPDATE_METHOD_EXPLAINYou are now able to choose your preferred update method. Using the FTP upload will present you with a form you need to enter your FTP account details into. With this method the files will be automatically moved to the new location and backups of the old files being created by appending .bak to the filename. If you choose to download the modified files you are able to unpack and upload them to their correct location manually later.Teraz można wybrać preferowaną metodę aktualizacji. Wybranie metody wysłania plików za pomocą FTP spowoduje wyświetlenie formularza, do którego należy wprowadzić informacje o koncie FTP. Ta metoda spowoduje automatyczne przeniesienie plików do nowej lokalizacji i utworzenie kopii zapasowych starych plików poprzez dodanie do ich nazwy rozszerzenia .bak. Jeśli zostanie wybrana metoda pobrania plików aktualizacyjnych, trzeba będzie je rozpakować i samodzielnie wgrać na serwer.Teraz możesz wybrać preferowaną metodę aktualizacji. Wybranie „Wgrania za pomocą FTP” spowoduje wyświetlenie formularza, do którego będziesz musiał wpisać informacje o Twoim koncie FTP. Ta metoda spowoduje, że pliki zostaną automatycznie zaktualizowane, a do nazw starych wersji plików zostanie dodane rozszerzenie .bak. Jeśli wybierzesz „Pobranie zmodyfikowanych plików”, będziesz musiał wgrać je na serwer samodzielnie.Teraz możesz wybrać preferowaną metodę aktualizacji. Wybierając FTP, będziesz musiał wpisać swoje dane konta FTP w formularzu. Przy tej metodzie pliki zostaną samoczynnie przeniesione do nowej lokalizacji, a kopie starych plików zostaną utworzone, przy czym do ich nazwy zostanie dodane rozszerzenie .bak . Jeśli wybierzesz wgrywanie zmodyfikowanych plików, będziesz mógł je wypakować i ręcznie wgrać do właściwych lokalizacji później.
INST_ERR_PREFIX_INVALIDThe table prefix you have specified is invalid for your database. Please try another, removing characters such as the hyphen.Wybrany prefiks tabel nie jest właściwy dla twojej bazy danych. Proszę użyć innego usuwając znaki specjalne.Wybrany prefiks tabel nie jest właściwy dla Twojej bazy danych. Użyj innego, usuwając znaki specjalne.Wprowadzony przez Ciebie prefiks tabel, jest nieprawidłowy dla Twojej bazy danych. Spróbuj wpisać inny lub usuń znaki takie jak np. myślnik.
COLLIDING_USER» user id: <strong>%d</strong> username: <strong>%s</strong> (%d posts)» ID użytkownika: <strong>%d</strong> nazwa użytkownika: <strong>%s</strong> (%d postów)» ID użytkownika: <strong>%d</strong> login: <strong>%s</strong> (%d postów)» ID użytkownika: <strong>%d</strong> nazwa użytkownika: <strong>%s</strong> (%d postów)
STATUS_UP_TO_DATEAlready updated fileJuż zaktualizowany plikJuż zaktualizowany plikPlik jest aktualny
CONFIG_SITENAMEyourdomain.comtwoja_domena.plTwojadomena.pltwojadomena.pl
CONTINUE_LASTContinue last statementsKontynuuj wykonanie instrukcji końcowychKontynuuj czynności końcoweKontynuuj
UPDATE_INSTRUCTIONS_INCOMPLETE <h1>Incomplete update detected</h1> <p>phpBB detected an incomplete automatic update. Please make sure you followed every step within the automatic update tool. Below you will find the link again, or go directly to your install directory.</p> <h1>Wykryto niedokończoną aktualizację</h1> <p>Wykryto niedokończoną automatyczną aktualizację. Proszę sprawdzić, czy zostały wykonane wszystkie kroki automatycznej aktualizacji. Poniżej znajduje się odnośnik do ponownego rozpoczęcia aktualizacji. Można też przejść bezpośrednio do katalogu instalacyjnego.</p> <h1>Wykryto niedokończoną aktualizację</h1> <p>phpBB wykryło niedokończoną aktualizację automatyczną. Upewnij się, że wykonałeś wszystkie kroki automatycznej aktualizacji. Poniżej znajduje się link do aktualizacji. Możesz też przejść prosto do katalogu install/.</p> <h1>Wykryto niekompletną aktualizację</h1> <p>phpBB wykryło nieukończony automatyczny update. Upewnij się, że postępowałeś zgodnie z kolejnymi wskazówkami narzędzia automatycznej aktualizacji. Poniżej znajdziesz link lub przejdź do Twojego katalogu instalacji.</p>
TABLE_PREFIXPrefix for tables in databasePrefiks nazw tabel w bazie danychPrefiks nazw tabel w bazie danychPrefiks tabel w bazie danych
RETRY_WRITE_EXPLAINIf you wish you can change the permissions on config.php to allow phpBB to write to it. Should you wish to do that you can click Retry below to try again. Remember to return the permissions on config.php after phpBB has finished installation.Można zmienić atrybuty pliku config.php, aby umożliwić phpBB zapis w tym pliku. Aby jeszcze raz spróbować zapisać konfigurację, naciśnij przycisk „Spróbuj ponownie”. Pamiętaj, aby po zakończeniu instalacji przywrócić standardowe atrybuty pliku config.php.Możesz zmienić atrybuty pliku config.php, aby pozwolić instalatorowi zapisać go automatycznie. Aby jeszcze raz spróbować zapisać konfigurację, kliknij „Spróbuj ponownie”. Pamiętaj, aby przywrócić standardowe atrybuty pliku config.php po zakończeniu instalacji.Możesz zmienić uprawnienia dla pliku config.php, aby umożliwić phpBB zapisanie go. Jeśli to zrobisz, możesz kliknąć Ponów próbę. Pamiętaj, aby przywrócić uprawnienia tego pliku, po zakończeniu instalacji phpBB.
ADMIN_PASSWORD_EXPLAINPlease enter a password between 6 and 30 characters in length.Proszę wprowadzić hasło o długości 6 – 30 znaków.Wpisz hasło mające min. 6 a maks. 30 znaków.Proszę wpisać hasło, którego długość wynosi pomiędzy 6 a 30 znaków.
STAGE_UPDATE_FILESUpdate filesAktualizacja plikówAktualizacja plikówWgraj plik
STAGE_CREATE_TABLECreate database tablesTworzenie tabel bazy danychTworzenie tabelUtwórz tabele w bazie danych
UNWRITABLEUnwritableZabezpieczony przed zapisemNiezapisywalnyNiezapisywalny
INSTALL_NEXT_PASSAll the basic tests have been passed and you may proceed to the next stage of installation. If you have changed any permissions, modules, etc. and wish to re-test you can do so if you wish.Wszystkie podstawowe testy zakończyły się pomyślnie i można przejść do następnego etapu instalacji. Jeśli zostały zmienione jakieś uprawnienia, moduły itp., zaleca się wykonać testy ponownie.Podstawowe testy wykazały, że możesz przejść do następnego etapu instalacji. Jeżeli zmieniłeś jakieś uprawnienia, moduły itp., ponownie przetestuj konfigurację.Wszystkie podstawowe testy zostały zakończone pomyślnie i możesz przejść do następnego etapu instalacji. W przypadku zmiany jakichkolwiek zezwoleń, modułów, itp. jeżeli chcesz możesz ponownie przeprowadzić testy.
SHOW_DIFF_CONFLICTShow differences/conflictsWyświetl różnice/konfliktyWyświetl różnice/konfliktyPokaż różnice/konflikty
SPECIFY_OPTIONSSpecify conversion optionsOkreśl opcje konwersjiUstaw opcje konwersjiSzczegółowe opcje konwersji
MERGE_MOD_FILE_OPTIONMerge modifications (Loose new phpBB code within conflicting block)Dołącz modyfikacje (wstaw nowy kod phpBB w bloku, w którym zachodzi konflikt)Połącz zmiany (utrać nowy kod phpBB w konfliktującym bloku)Połącz zmiany (Nie modyfikując kodu w konfliktującym bloku)
NO_UPDATE_FILESNot updating the following filesPliki, które nie zostaną zaktualizowanePliki, które nie zostaną zaktualizowaneNastępujące pliki nie będą aktualizowane
STAGE_IN_PROGRESSConversion in progressKonwersja w toku…KonwersjaKonwersja w toku
MBSTRING_FUNC_OVERLOAD_EXPLAIN<var>mbstring.func_overload</var> must be set to either 0 or 4.<var>mbstring.func_overload</var> musi być ustawione na 0 lub 4.<var>mbstring.func_overload</var> musi być ustawione na 0 lub 4.<var>mbstring.func_overload</var> musi być ustawione na 0 lub 4
MBSTRING_CHECK<samp>mbstring</samp> extension checkSprawdzanie rozszerzenia <samp>mbstring</samp>Rozszerzenie mbstringSprawdzenie rozszerzenia <samp>mbstring</samp>
EXT_GROUP_PLAIN_TEXTPlain TextZwykły tekstZwykły tekstProsty tekst
INSTALL_LOGINLoginZaloguj sięZaloguj sięZaloguj
SMILIES_SMILESmileSzczęśliwySzczęśliwyUśmiech
CONV_ERROR_PERM_SETTINGUnable to insert/update permission setting.Nie można wstawić/zmienić zezwolenia.Nie można wstawić/zmienić uprawnienia.Nie można wstawić/zmienić ustawień zezwolenia.
INST_ERR_USER_TOO_SHORTThe username you entered is too short. The minimum length is 3 characters.Wprowadzone login jest za krótki. Minimalna długość to 3 znaki.Wpisany login jest za krótki. Minimalna długość to 3 znaki.Twoja nazwa użytkownika jest za krótka. Minimalna długość to 3 znaki.
FILES_NEW_CONFLICTNew conflicting filesNowe pliki powodujące konfliktyNowe pliki, które istnieją już w Twojej instalacjiNowe kolidujące pliki
STARTING_CONVERTStarting conversion processRozpoczynanie konwersjiRozpoczynanie konwersjiRozpoczynanie procesu konwersji
CLEAN_VERIFYCleaning up and verifying the final structureCzyszczenie i weryfikacja struktury końcowejCzyszczenie i weryfikacja struktury końcowejCzyszczenie i weryfikacja końcowej struktury
INST_ERR_NO_DBCannot load the PHP module for the selected database type.Nie można załadować modułu PHP obsługującego wybrany typ bazy danych.Nie można załadować modułu PHP obsługującego wybrany typ bazy danychNie można wczytać modułu PHP dla wybranego typu bazy danych
REPORT_OFF_TOPICThe reported post is off topic.Treść posta nie dotyczy tematu dyskusji.Treść postu nie dotyczy tematu dyskusji.Raportowany post jest nie na temat.
INSTALL_INTRO_BODYWith this option, it is possible to install phpBB3 onto your server.</p><p>In order to proceed, you will need your database settings. If you do not know your database settings, please contact your host and ask for them. You will not be able to continue without them. You need:</p> <ul> <li>The Database Type - the database you will be using.</li> <li>The Database server hostname or DSN - the address of the database server.</li> <li>The Database server port - the port of the database server (most of the time this is not needed).</li> <li>The Database name - the name of the database on the server.</li> <li>The Database username and Database password - the login data to access the database.</li> </ul> <p><strong>Note:</strong> if you are installing using SQLite, you should enter the full path to your database file in the DSN field and leave the username and password fields blank. For security reasons, you should make sure that the database file is not stored in a location accessible from the web.</p> <p>phpBB3 supports the following databases:</p> <ul> <li>MySQL 3.23 or above (MySQLi supported)</li> <li>PostgreSQL 7.3+</li> <li>SQLite 2.8.2+</li> <li>Firebird 2.0+</li> <li>MS SQL Server 2000 or above (directly or via ODBC)</li> <li>Oracle</li> </ul> <p>Only those databases supported on your server will be displayed.Ten kreator pomoże ci zainstalować phpBB3 na twoim serwerze.<p>Podczas instalacji trzeba będzie podać informacje o ustawieniach twojej bazy danych. Jeżeli ich nie znasz, skontaktuj się z osobami zarządzającymi twoim serwerem i spytaj o nie. Bez nich nie będzie można zainstalować phpBB3. Musisz znać następujące dane:</p> <ul> <li>Typ bazy danych – rodzaj bazy danych, której chcesz użyć.</li> <li>Nazwę serwera bazy danych lub DSN (Data Source Name) – adres serwera bazy danych.</li> <li>Port serwera bazy danych – port serwera bazy danych, na którym działa baza (zazwyczaj nie jest konieczny).</li> <li>Nazwę bazy danych – nazwa bazy danych na serwerze.</li> <li>Login i hasło do bazy danych – informacje potrzebne do zalogowania do bazy danych.</li> </ul> <p><strong>Informacja:</strong> Jeśli do instalacji używasz bazy SQLite, w polu DSN (Data Source Name) podaj pełną ścieżkę do pliku z bazą danych i pozostaw pola loginu i hasła puste. Z powodów bezpieczeństwa, sprawdź, czy plik bazy danych nie jest przechowywany w miejscu dostępnym przez Internet.</p> <p>phpBB3 współdziała z następującymi typami baz danych:</p> <ul> <li>MySQL w wersji 3.23 lub nowszej (MySQLi wspierane)</li> <li>PostgreSQL w wersji 7.3 lub nowszej</li> <li>SQLite w wersji 2.8.2 lub nowszej</li> <li>Firebird w wersji 2.0 lub nowszej</li> <li>MS SQL Server, w wersji wyższej lub równej 2000 (bezpośrednio lub przez ODBC)</li> <li>Oracle</li> </ul> <p>W trakcie instalacji zostaną wyświetlone tylko bazy obsługiwane przez twój serwer.Ten kreator pomoże zainstalować Ci phpBB3 na Twoim serwerze.</p><p>Podczas instalacji będziesz musiał podać informacje o Twojej bazie danych. Jeżeli ich nie znasz, skontaktuj się z osobami zarządzającymi Twoim serwerem i spytaj o nie. Nie będziesz mógł bez nich zainstalować phpBB3. Potrzebujesz:</p> <ul> <li>Typ bazy danych - rodzaj bazy danych, której chcesz użyć.</li> <li>Serwer bazy danych lub DSN - adres serwera bazy danych.</li> <li>Port bazy danych - port serwera bazy danych, na którym baza działa (zazwyczaj zbędne).</li> <li>Nazwa bazy danych - nazwa bazy danych na serwerze bazy danych.</li> <li>Login i hasło do bazy danych - informacje potrzebne do zalogowania do bazy danych.</li> </ul> <p><strong>Notatka:</strong> jeżeli używasz SQLite, powinieneś wpisać pełną ścieżkę do pliku z bazą danych w polu DSN i pozostawić pola login i hasło puste. Z powodów bezpieczeństwa, powinieneś się upewnić, że plik bazy danych nie jest przechowywany w miejscu dostępnym przez Internet.</p> <p>phpBB3 wspiera poniższe typy baz danych:</p> <ul> <li>MySQL, w wersji wyższej lub równej 3.23 (rozszerzenie MySQLi jest wspierane)</li> <li>PostgreSQL, w wersji wyższej lub równej 7.3</li> <li>SQLite, w wersji wyższej lub równej 2.8.2</li> <li>Firebird, w wersji wyższej lub równej 2.0</li> <li>MS SQL Server, w wersji wyższej lub równej 2000 (bezpośrednio lub przez ODBC)</li> <li>Oracle</li> </ul> <p>Tylko bazy wspierane przez Twój serwer zostaną wyświetlone przy instalacji.Dzięki tej opcji masz możliwość zainstalowania phpBB na Twoim serwerze.</p><p>Aby rozpocząć proces instalacji, będziesz potrzebował pewnych informacji dotyczących bazy danych. Bez nich nie będzie możliwe kontynuowanie instalacji. Jeżeli ich nie znasz, spytaj o nie administratora serwera.</p> <ul> <li>Typ bazy danych - baza, której będziesz używać.</li> <li>Serwer bazy danych (host lub DSN) - adres serwera bazy danych.</li> <li>Port serwera baz danych - port, na którym działa serwer (najczęściej nie ma potrzeby uzupełniania tego pola).</li> <li>Nazwa bazy danych - nazwa bazy danych na serwerze.</li> <li>Użytkownik i hasło do bazy danych - dane potrzebne do zalogowania do bazy danych.</li> </ul> <p><strong>Uwaga:</strong> jeżeli instalujesz forum mając bazę SQLite, powinieneś wpisać pełną ścieżkę do Twojego pliku bazy w pole DNS, a pola Użytkownik i Hasło pozostawić puste. Dla bezpieczeństwa sprawdź, czy plik bazy nie jest przechowywany pod adresem dostępnym w sieci.</p> <p>phpBB obsługuje następujące bazy danych:</p> <ul> <li>MySQL 3.23 lub nowsze (wspierające MySQLi)</li> <li>PostgreSQL 7.3+</li> <li>SQLite 2.8.2</li> <li>Firebird 2.0</li> <li>MS SQL Server 2000 lub nowszy (bezpośrednio lub przez ODBC)</li> <li>Oracle</li> </ul> <p>Wyświetlone będą jedynie bazy, które obsługuje Twój serwer.
INITIAL_CONFIG_EXPLAINNow that install has determined your server can run phpBB you need to supply some specific information. If you do not know how to connect to your database please contact your hosting provider (in the first instance) or use the phpBB support forums. When entering data please ensure you check it thoroughly before continuing.Instalator sprawdził, że na tym serwerze można zainstalować phpBB3. Aby zainstalować phpBB, należy podać kilka informacji. Jeżeli nie wiesz, jak połączyć się z bazą danych, skontaktuj się z dostawcą usługi hostingowej lub poszukaj pomocy na forach oferujących wsparcie dla phpBB. Zanim przejdziesz do następnego kroku, upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne.Instalator wykrył, że na tym serwerze można zainstalować phpBB3. Teraz musisz podać niektóre informacje. Jeżeli nie wiesz jak połączyć się z bazą danych, skontaktuj się z dostawcą usługi hostingowej lub szukaj pomocy na forach oferujących wsparcie dla phpBB. Podczas wpisywania ustawień upewnij się, że są poprawne zanim przejdziesz do następnego kroku.Instalator wykrył, że na tym serwerze można zainstalować phpBB3. Teraz musisz podać specyficzne informacje. Jeżeli nie wiesz jak połączyć się z bazą danych, skontaktuj się z dostawcą usługi hostingowej lub poszukaj pomocy na forach oferujących wsparcie dla phpBB. Podczas wpisywania ustawień upewnij się, że są poprawne zanim przejdziesz do następnego kroku.
INSTALL_SEND_CONFIGUnfortunately phpBB could not write the configuration information directly to your config.php. This may be because the file does not exist or is not writable. A number of options will be listed below enabling you to complete installation of config.php.Niestety instalator nie może zapisać informacji konfiguracyjnych w pliku config.php. Prawdopodobnie plik ten nie istnieje lub ma atrybut „tylko do odczytu”. Możliwe rozwiązania problemu zostaną wyświetlone poniżej.Niestety instalator nie może automatycznie zapisać pliku config.php. Prawdopodobnie taki plik nie istnieje lub skrypt nie ma uprawnień do zapisu. Możliwe rozwiązania problemu zostaną wyświetlone poniżej.Niestety phpBB nie może zapisać konfiguracji w pliku config.php. Może być to spowodowane brakiem owego pliku, bądź też brakiem praw do zapisu. Poniższe opcje pozwalają Ci zakończyć instalację pliku config.php.
UPDATE_SUCCESS_EXPLAINSuccessfully updated all files. The next step involves checking all files again to make sure the files got updated correctly.Zaktualizowano wszystkie pliki. W następnym kroku zostanie wykonane ponowne porównanie wszystkich plików w celu sprawdzenia, czy pliki zostały zaktualizowane prawidłowo.Zaktualizowano wszystkie pliki. Następny krok porówna wszystkie pliki ponownie, aby upewnić się, że pliki zostały zaktualizowane właściwie.Wszystkie pliki zostały zaktualizowane pomyślnie. Następny krok dotyczy sprawdzenia wszystkich plików ponownie, aby upewnić się, czy zostały one wgrane poprawnie.
SMILIES_LAUGHINGLaughingŚmieje sięŚmieje sięŚmiech
DL_CONFIG_EXPLAINYou may download the complete config.php to your own PC. You will then need to upload the file manually, replacing any existing config.php in your phpBB 3.0 root directory. Please remember to upload the file in ASCII format (see your FTP application documentation if you are unsure how to achieve this). When you have uploaded the config.php please click “Done” to move to the next stage.Można pobrać kompletny plik config.php. Trzeba będzie ręcznie wysłać ten plik na serwer, zastępując istniejący plik w głównym katalogu phpBB 3. Pamiętaj, aby wysłać go w trybie tekstowym (ASCII) – więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji swojego klienta FTP. Gdy plik config.php znajdzie się już na serwerze, naciśnij przycisk „Dalej”, aby przejść do następnego etapu.Możesz pobrać gotowy plik config.php. Będziesz musiał ręcznie wysłać ten plik na serwer, zastępując istniejący plik w głównym katalogu forum. Pamiętaj, aby wysłać go w trybie tekstowym (ASCII). Kiedy plik config.php znajdzie się na serwerze, kliknij na „Dalej”, aby przejść do następnego etapu.Możesz pobrać kompletny plik config.php na swój PC. Będziesz musiał później wgrać ten plik do katalogu głównego twojego phpBB 3.0, zastępując nim istniejący plik config.php. Proszę pamiętać aby wgrać ten plik w formacie ASCII (jeżeli nie jesteś pewien jak to zrobić zajrzyj do dokumentacji twojego klienta FTP). Po wgraniu pliku config.php kliknij "Zrobione" aby przejść do następnego etapu.
PHP_SETTINGS_EXPLAIN<strong>Required</strong> - You must be running at least version 4.3.3 of PHP in order to install phpBB. If <var>safe mode</var> is displayed below your PHP installation is running in that mode. This will impose limitations on remote administration and similar features.<strong>Wymagane</strong> – Aby zainstalować phpBB3, musi być zainstalowane PHP w wersji nie niższej niż 4.3.3. Jeśli poniżej wyświetla się napis <var>Tryb bezpieczny</var>, oznacza to, że PHP działa w tym trybie. Będzie to powodowało ograniczenie zdalnej administracji i podobnych funkcji.<strong>Wymagane</strong> - Aby zainstalować phpBB3, na serwerze musi być zainstalowane PHP w wersji nie niższej niż 4.3.3. Jeśli poniżej wyświetla się napis <var>safe mode</var>, oznacza to, że PHP na Twoim serwerze działa w tym trybie. To może wprowadzić nieprawidłowości w działaniu niektórych funkcji forum.<strong>Wymagane</strong> - Musisz używać co najmniej PHP w wersji 4.3.3, by móc zainstalować phpBB. Jeśli <var>safe mode</var> jest wyświetlane poniżej, Twoja instalacja PHP używa tego sposobu działania. Będzie to nakładać limity na zdalne sterowanie administracją i tym podobne możliwości.
DB_PORT_EXPLAINLeave this blank unless you know the server operates on a non-standard port.Pozostaw to pole puste, chyba, że baza używa do połączenia niestandardowego portu.Pozostaw to pole puste, chyba że baza używa niestandardowego portu do połączenia.Pozostaw to pole puste, chyba że serwer działa na niestandardowym porcie.
NAMING_CONFLICTNaming conflict: %s and %s are both aliases<br /><br />%sKonflikt w nazewnictwie: %s i %s to aliasy<br /><br />%sKonflikt w nazywaniu: %s i %s to aliasy<br /><br />%sKonflikt nazw: zarówno %s jak i %s są aliasami<br /><br />%s
INST_ERR_PASSWORD_MISMATCHThe passwords you entered did not match.Podane hasła nie są jednakowe.Podane hasła nie są jednakowe.Wprowadzone przez Ciebie hasła nie pasują do siebie.
COLLECTED_INFORMATION_EXPLAINThe list below shows information about the files needing an update. Please read the information in front of every status block to see what they mean and what you may need to do to perform a successful update.Na poniższej liście znajdują się informacje o plikach, które należy zaktualizować. Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami, aby dowiedzieć się, co one oznaczają i co należy zrobić, by aktualizacja się powiodła.Poniższa lista pokazuje informacje o plikach do zaktualizowania. Przeczytaj wszystkie informacje, aby się dowiedzieć, co one oznaczają i co musisz zrobić, aby aktualizacja się udała.Poniższa lista pokazuje informacje o plikach potrzebnych do zaktualizowania. Przeczytaj wszystkie informacje, aby się dowiedzieć co one oznaczają i co musisz zrobić aby aktualizacja się powiodła.
CONV_ERROR_MESSAGE_PARSERMessage parser errorBłąd przetwarzania wiadomościBłąd parsera wiadomościBłąd parsera wiadomości
FILES_NOT_MODIFIEDNot modified filesPliki niezmodyfikowaneNiezmienione plikiBrak zmodyfikowanych plików
MBSTRING_HTTP_INPUT_EXPLAIN<var>mbstring.http_input</var> must be set to <samp>pass</samp>.<var>mbstring.http_input</var> musi być ustawione na <samp>pass</samp>.<var>mbstring.http_input</var> musi być ustawione na „pass”.<var>mbstring.http_input</var> musi być ustawione na <samp>pass</samp>
PHP_VERSION_REQDPHP version >= 4.3.3Wersja PHP >= 4.3.3Wersja PHP >= 4.3.3wersja PHP >= 4.3.3
CONV_ERROR_NO_AVATAR_PATHNote to developer: you must specify $convertor[\Informacja dla dewelopera: Trzeba określić $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\Notatka dla autora: musisz podać $convertor[\
SCRIPT_PATHScript pathŚcieżka do skryptuŚcieżka do phpBB3Ścieżka skryptu
CONV_ERROR_INSERT_BOTGROUPUnable to insert bot into bots table.Nie można wstawić bota do tabeli z botami.Nie można wstawić bota do tabeli z botami.Nie udało się dodać bota do tabeli botów.
MERGE_NEW_FILE_OPTIONMerge modifications (Loose modified code within conflicting block)Dołącz modyfikacje (wstaw zmodyfikowany kod w bloku, w którym zachodzi konflikt)Połącz zmiany (utrać samodzielnie zmodyfikowany kod w konfliktującym bloku)Połącz zmiany (Modyfikując kod w konfliktującym bloku)
SMILIES_ROLLING_EYESRolling EyesUdaje, że to nie onUdaje, że to nie onPrzewraca oczami
PHP_OPTIONAL_MODULE_EXPLAIN<strong>Optional</strong> - These modules or applications are optional. However, if they are available they will enable extra features.<strong>Opcjonalne</strong> – Te moduły lub aplikacje nie są wymagane. Jednakże, jeśli są dostępne, mogą dostarczyć dodatkowe funkcje.<strong>Opcjonalne</strong> - Te moduły nie są wymagane do prawidłowego działania skryptu phpBB3, jednakże mogą one zwiększyć funkcjonalność forum.<strong>Dodatkowe</strong> - Te moduły i aplikacje są dodatkowe. Jednak jeśli są dostępne, część specjalnych dodatków będzie dostępna.